.

Warunki handlowe

Zdefiniowanie pojęć

Ogólne warunki handlowe to zbiór zasad, które obowiązują każdego użytkownika Jobimi.com Zwane dalej „OWH”

Jobimi.com to strona internetowa wyświetlająca głównie ogłoszenia dotyczące pracy i inne oferty. Zwany dalej „Jobimi.com”

Operatorem portalu pracy Jobimi.com jest firma TRAFFIC DRIVER s.r.o., REGON: 24179205, zapisana w Sądzie Miejskim w Pradze - C 186037. Zwana dalej „Operatorem”

Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza strony w domenie Jobimi.com i korzysta z tych witryn (czyta, odpowiada na ogłoszenia, podaje ogłoszenia lub wykorzystuje w inny możliwy sposób). Zwana dalej „Użytkownikiem”

Ogłoszeniodawca to osoba, która przesyła oferty pracy lub inne oferty na Jobimi.com. Zwana dalej „Ogłoszeniodawcą”

1 Postanowienia wstępne

1.1 Niniejsze warunki regulują wszelkie relacje Operatora ze wszystkimi Użytkownikami Jobimi.com

1.2 Wszelkie relacje, które nie są uregulowane w OWH lub uzgodnione na piśmie w specjalnej umowie pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, podlegają odpowiednim przepisom prawa Republiki Czeskiej.

1.3 Odmienne ustalenia między Stronami Umowy mają pierwszeństwo przed OWU.

1.4 Każdy Użytkownik Jobimi.com zobowiązany jest do zapoznania się z OWH, przy czym korzystając z Jobimi.com, zgadza się z OWU i jest zobowiązany do ich przestrzegania.

2 Przegląd usług

2.1 Ogłoszeniodawca ma możliwość wykupienia ogłoszenia na Jobimi.com, warunki są indywidualne – w szczególności w zależności od ilości ogłoszeń i stopnia wyróżnienia. Ofertę cenową można znaleźć w dziale "Ogłoszenia".

2.2 Operator zastrzega sobie prawo do nieodwołalnego usunięcia płatnego ogłoszenia Ogłoszeniodawcy bez odszkodowania, w przypadku, gdy okaże się, że ogłoszenie to narusza OWH.

3 Prawdziwość przedstawionych informacji

3.1 Użytkownik zobowiązuje się do przedstawiania za pośrednictwem Jobimi.com wyłącznie prawdziwych informacji i informacji, które nie spowodują szkody osobom trzecim.

3.2 Użytkownik zobowiązuje się do przedstawiania na Jobimi.com tylko informacji, które nie mogą prowadzić do pomylenia go z inną osobą, inną ofertą lub inną pracą.

3.3 Użytkownik, który zaprezentował informacje na Jobimi.com, jest odpowiedzialny za prawdziwość przedstawionych informacji. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora informacji o wprowadzeniu danych do systemu, które prowadzą jednoznacznie do konkretnego Użytkownika.

3.4 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zgodzie z przepisami ustawy nr 101/2000 Dz. Nie wpływa to na prawo Operatora do wykorzystywania danych podanych w tym celu przez Użytkownika w następujący sposób: marketing w ramach usług Operatora, rozwój i ulepszanie usług Operatora. Podając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie tych danych podmiotom trzecim przez Operatora.

3.5 Użytkownik zgadza się, że niektóre dane przekazane w związku z korzystaniem z Jobimi.com mogą być publicznie dostępne.

4 Warunki zamieszczania ogłoszeń

4.1 Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia prezentacji w szczególności:

4.1.1 Informacji, które są sprzeczne z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej, normami etycznymi i dobrymi obyczajami.

4.1.2 Informacje z podtekstem seksualnym, takie jak oferty pracy lub oferty prac dorywczych związane z usługami o charakterze seksualnym.

4.1.3 Oferty pracy, w których Ogłoszeniodawca uzależnia pośrednictwo w zatrudnieniu od uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

4.1.4 Oferty pracy i pracy dorywczej korzystające z systemów multi-level-marketing (MLM)

4.1.5 Informacji ogólnych i biznesowych o produktach Ogłoszeniodawcy w działach ofert pracy i pracy dorywczej (np. „oferuję au pair”, „pozwól internetowi zarabiać” czy „zrobię za wynagrodzenie”…), które mają charakter reklamowy.

4.1.6 Prezentacja wielu miejsc pracy, prac dorywczych i użytkowników w treści jednego prezentowanego miejsca pracy.

4.1.7 Informacji, które są przedstawiane z naruszeniem zwyczajów i przepisów dotyczących wypełniania formularzy zgłoszeniowych (np. prezentacja gwiazdek, podkreśleń i innych znaków w nazwie miejsca pracy).

4.1.8 Przedstawianie informacji o osobach trzecich bez ich wiedzy.

4.1.9 Informacji, które mogą naruszyć dobre imię firmy lub znak towarowy Operatora, lub innych osób.

4.2 W przypadku powtarzających się naruszeń OWH przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia temu Użytkownikowi podawania ogłoszeń na Jobimi.com.

4.3 Ogłoszeniodawca zobowiązuje się nie umieszczać identycznego ogłoszenia na Jobimi.com przed upływem 14 dni od jego pierwszego umieszczenia. W celu wyjaśnienia, na przykład, jeśli Ogłoszeniodawca umieszcza ogłoszenie w określonej wersji pierwszego dnia miesiąca, zabrania się ponownego umieszczania tego samego ogłoszenia w tej samej witrynie przed 15 dniem miesiąca.

5 Specyfikacja ogłoszeń

5.1. Ogłoszenie zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę jest ważne przez 14 dni. Po 14 dniach nie pojawia się już na liście ofert dla Użytkowników Jobimi.com

5.2. W każdym momencie ważności ogłoszenia oraz po upływie okresu ważności istnieje możliwość przedłużenia ważności ogłoszenia zawsze o 14 dni.

6 Odpowiedzialność za szkodę

6.1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za możliwe chwilowe awarie Jobimi.com, usługi hostingowe dla Operatora są świadczone przez WEDOS hosting a.s.

6.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą lub awariami oprócz wyposażenia technicznego Operatora.

6.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez podanie Ogłoszeniodawcy nieprawdziwych lub niepełnych informacji w zamieszczonym ogłoszeniu.

6.4 Ogłoszeniodawca, który umieścił ogłoszenie na Jobimi.com, jest zawsze odpowiedzialny za każde wyświetlane ogłoszenie.

6.5 Jakiekolwiek wykorzystanie treści wyświetlanych na Jobimi.com. lub ich części do celów innych niż do użytku własnego, w szczególności ich wykorzystanie w formie dystrybucji, kopiowania lub innego przetwarzania technicznego jest zabronione bez wyraźnej zgody Operatora. Ponadto zabroniona jest ingerencja Użytkowników w zawartość techniczną strony lub treści.

7 Postępowanie z danymi i ochrona danych osobowych

7.1 Operator chroni dane osobowe zgodnie z Ustawą 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych oraz z zasadami zawartymi w Dyrektywie UE nr 95/46 / WE.

7.2 Klikając przycisk znajdujący się w formularzu odpowiedzi na każde ogłoszenie, wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie wszystkich moich danych osobowych, które przekazuję za pośrednictwem Jobimi.com. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 15 czerwca 2001 roku oraz Ustawą 101/2000 Dz. Informacje te przekazuję ogłoszeniodawcy, który jest wymieniony w każdym ogłoszeniu, wyłącznie w celu pośrednictwa pracy, na czas trwania procedury rekrutacyjnej, nie dłużej jednak niż 1 rok od ich złożenia. W każdej chwili możesz poprosić ogłoszeniodawcę o usunięcie lub poprawienie swoich danych osobowych.

7.3 Operator ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych osobowych. Dane, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich autentyczności lub dokładności, zostaną niezwłocznie zniszczone.

7.4. Operator jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych podanych przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy w celach marketingowych. Szczególnie do wysyłania ofert pracy lub ofert marketingowych za pośrednictwem wiadomości SMS, lub na adresy e-mail Użytkowników, lub Ogłoszeniodawców.

8 Postanowienia końcowe

8.1 Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia OWH w dowolnym momencie. Jednakże stosunek umowny pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zawsze regulują OWH obowiązujące w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług.

8.2 Niniejsze OWH ważne i obowiązują od 4. 8. 2020.
187 378
27 100