.
Urzędnik w Wydziale Kontroli
 • Chorzów
Urzędnik w Wydziale Kontroli
Chorzów, Chorzów, Śląskie, Polska
ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
24. 6. 2022
Informacje o stanowisku

OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 22 czerwca 2022 r.

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Wydziale Kontroli

liczba etatów:  1 etat

 1. Wymagania
 1. Niezbędne
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie średnie lub wyższe;
 3. znajomość zagadnień dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w szczególności w zakresie finansowania przedsiębiorców;
 4. umiejętność obsługi komputera, w tym oprogramowania biurowego;
 5. umiejętność argumentowania, analizowania informacji, współpracy w zespole, radzenia w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych;
 9. nieposzlakowana opinia.

 

 

 1. Dodatkowe
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe (staż pracy) na stanowisku związanym z wdrażaniem, rozliczaniem lub audytem/kontrolą projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE lub innych krajowych, zagranicznych programów pomocowych;
 2. mile widziana wiedza lub doświadczenie w jednym z obszarów gospodarki, takich jak energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, przemysły wschodzące, zielona gospodarka, turystyka;
 3. znajomość ustaw: Kodeks spółek cywilnych, Kodeks spółek handlowych, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Kodeks postępowania administracyjnego; o finansach publicznych, o samorządzie województwa;
 4. mile widziane prawo jazdy kat. B;
 5. dyspozycyjność;
 6. komunikatywność;
 7. mile widziana znajomość języka obcego (preferowany język angielski) na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstów w obszarze właściwości Wydziału Kontroli.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. udział w opracowywaniu nowych procedur w zakresie zadań Wydziału, a także usprawnianie i aktualizacja istniejących procedur.
 2. opracowywanie treści merytorycznych w zakresie zadań Wydziału (materiały informacyjne, informacje zamieszczane na stronach internetowych, itp.).
 3. weryfikacja osiągnięcia i utrzymania wskaźników projektu oraz weryfikacja zmian w projektach w okresie ich trwałości.
 4. monitoring nieprawidłowości oraz podejmowanie środków naprawczych zgodnie z wytycznymi.
 5. prowadzenie rejestru/wykazu nieprawidłowości.
 6. informowanie o nieprawidłowościach.
 7. udział/prowadzenie wizyt monitorujących, kontroli projektów na podstawie dostępnej dokumentacji oraz w miejscu ich realizacji.
 8. przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym Wydziału.
 9. wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
 10. prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi.
 11. zastępstwo służbowe w zakresie określonym przez Dyrektora Centrum zgodnie z bieżącymi potrzebami.
 12. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora/Kierownika Wydziału.
 1. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę;
 2. przyjazną atmosferę i środowisko w miejscu pracy;
 3. atrakcyjny system wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, dodatek za wysługę lat, nagrody jubileuszowe;
 4. elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy w godzinach od 7:00 do 8:00);
 5. bogaty pakiet kursów i szkoleń uwzględniający potrzeby pracowników;
 6. dofinansowanie do wypoczynku, możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie studiów i wybranych form edukacji własnej;
 7. możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 8. wysokie standardy pracy.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – CV;
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych

  w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kontroli

w  Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

 

na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów lub składać osobiście w Sekretariacie VII piętro pok. 701.

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną na adres scp@scp-slask.pl muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2022 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1.  Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym  w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje

  z poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości http://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Inne informacje
 1. Dokumenty do pobrania:
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).
 • Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
 1. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Chorzów - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


66 156
17 264