.
Stażysta w Dziale Kontroli Faktur
 • Poznań
Stażysta w Dziale Kontroli Faktur
Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Polska
Transgourmet Polska Sp. z o.o.
6. 2. 2024
Informacje o stanowisku

Stażysta w Dziale Kontroli Faktur

Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków

 • księgowanie faktur VAT i faktur korygujących,
 • weryfikacja poprawności faktur oraz faktur korygujących pod względem formalno-merytorycznym oraz rachunkowym,
 • wprowadzanie do systemu danych z faktur od dostawców oraz opracowywanie różnic cenowo-ilościowych w systemach gospodarki towarowej,
 • sortowanie oraz numerowanie dokumentów (FV i FVK), archiwizacja dokumentacji.

Nasze wymagania

 • status studenta lub absolwenta studiów wyższych (preferowane wykształcenie ekonomiczne),
 • dokładność i skrupulatność,
 • dobra organizacja swojej pracy,
 • nastawienie na współpracę.

Mile widziane

 • znajomość przepisów dotyczących faktur oraz doświadczenie w pracy w dziale księgowym.

To oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres 3 miesięcy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (z możliwością przedłużenia współpracy),
 • możliwość podjęcia pracy na pełen etat lub część etatu,
 • przyjazną atmosferę oraz wsparcie merytoryczne,
 • prywatną opiekę medyczną LUXMED oraz możliwość ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach,
 • dodatkowy dzień wolny w co piątą rocznicę zatrudnienia,
 • atrakcyjne gratyfikacje jubileuszowe,
 • możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia,
 • kursy językowe dostępne dla wszystkich pracowników,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. świadczenia świąteczne i urlopowe),
 • możliwość przystąpienia do programu Medicover Sport,
 • zniżki pracownicze na zakupy w halach Selgros Cash & Carry i u naszych Partnerów Biznesowych.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • zniżki na firmowe produkty i usługi
 • parking dla pracowników
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • wyprawka dla dziecka
 • paczki świąteczne
 • dodatkowy urlop

Jeśli do tej pory nie uzyskałaś/uzyskałeś prawa do pełnego wymiaru urlopu (26 dni), a przepracujesz z nami 3 miesiące - otrzymasz dodatkowe 6 dni wolnego!

Drogi Kandydacie/Kandydatko,Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy oraz za przesłanie swojej aplikacji do Transgourmet Polska Sp. z o.o.Skontaktujemy się z Tobą, jeśli Twoja Aplikacja zostanie uwzględniona w prowadzonym przez nas procesie rekrutacyjnym.Twoje dane są dla nas ważne, dbamy o ich bezpieczeństwo, dlatego też chcemy przekazać Tobie wszelkie niezbędne informacje, które wiążą się z procesem ich przetwarzania przez naszą firmę.
Informacje, które Transgourmet Polska Sp. z o.o. otrzymuje od Ciebie w procesie rekrutacji, mogą stanowić dane, które pozwalają ustalić kim jesteś i jakim mógłbyś być pracownikiem. Transgourmet Polska Sp. z o.o. chroni te informacje, ponieważ wie, że są one również istotne dla Ciebie. Chcielibyśmy wyjaśnić, jak będziemy postępować z Twoimi danymi osobowymi. Prosimy poświęć czas i przeczytaj z uwagą poniższą informację, aby łatwiej było zadbać o Twoją prywatność w relacji z Twoim potencjalnym pracodawcą: 1.Administratorem danych jest Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań. Kontakt w sprawie weryfikacji przetwarzania danych osobowych można uzyskać zadając pisemne zapytane na adres mailowy: KadryRODO@selgros.pl2.Twoje dane osobowe zbierane są w celu / celach:a)przeprowadzenia procesu rekrutacji;b)zawarcia umowy o pracę; c)przeciwdziałania dyskryminacji w procesie rekrutacji i zatrudnienia; d)spełnienia wymagań prawnych dotyczących ograniczenia zatrudniania określonych osób (np. cudzoziemców lub pracowników firm audytorskich);e)ewentualnej organizacji podróży i zakwaterowania w trakcie procesu rekrutacji;f)obsługi skarg, próśb i wniosków składanych w związku z toczącym się procesem rekrutacji;g)zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w spółce w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego;h)monitorowania, analizy i poprawy jakości prowadzonych przez spółkę procesów rekrutacyjnych lub programu rekomendacji kandydatów do pracy;i)prowadzenia programu rekomendacji kandydatów do pracy;j)w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;k)statystycznych;l)archiwalnym;m)zapewnienia rozliczalności – zapewnienia możliwości wyliczenia Administratora z wykonania obowiązków ustawowych;n)prowadzenia przyszłych rekrutacji w razie wyrażenia dobrowolnej zgody.3.Podstawę przetwarzania danych stanowi:a) art. 221 kodeksu pracy (art. ten określa jakie dane osobowe pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i od pracownika oraz jaka jest forma udostępnienie danych osobowych), art. 129 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”),b)art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy o pracę np. w zakresie prowadzenia negocjacji wynagrodzenia czy innych warunków pracy,c)art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, w zakresie niezbędnym z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,d) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz wycofać w każdej chwili, 4.Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 221 Kodeksu pracy, jak również innych przepisów prawa. Podanie danych jest niezbędne dla umożliwienia Transgourmet Polska sp. z o.o. przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy. Jeśli nie podasz Administratorowi w/w danych osobowych, prowadzenie procesu rekrutacji może być utrudnione lub niemożliwe. W pozostałym zakresie, podanie danych jest dobrowolne.5.Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy, współpracownicy, dostawcy usług rekrutacyjnych, – firmy prowadzące platformy rekrutacyjne – pośredniczące w zbieraniu ogłoszeń o pracę, pośrednicy, agencje rekrutacyjne, medyczne itp. 6.Przesłane aplikacje oraz każda inna korespondencja mailowa wysłana na adres Administratora przed jej dostarczeniem na adres mailowy wskazany w ogłoszeniu o pracę (lub inny adres mailowy Administratora), zostaje automatycznie przekierowana na serwer państwa trzeciego, tj. Szwajcarii. Wskazujemy, iż zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 26 lipca 2000r., Szwajcaria spełnia wymogi odpowiedniego stopnia ochrony przetwarzania danych osobowych. 7.Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko – w ramach danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie pisemnej zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 6 miesięcy, chyba że zgoda zostanie przez Ciebie wcześniej cofnięta. 8.Przysługuje Tobie prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Możesz także wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych. Prawa te możesz zrealizować:a)w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, b)w odniesieniu do żądania usunięcia danych – gdy dane nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane, gdy: i.cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,ii.zgłosisz uprzednio swój sprzeciw wobec przetwarzania danych,iii.dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,iv.dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.c)w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy:i.dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający pracodawcy sprawdzić prawidłowość tych danych, ii.dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie będziesz chciał – aby zostały usunięte, iii.dane nie są już potrzebne pracodawcy ale mogą być potrzebne tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, iv.wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, d)w odniesieniu do żądania przeniesienia danych - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, oraz odbywa się w sposób automatyczny.9.Administrator prowadzi monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Transgourmet Polska sp. z o.o., ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.10.Przysługuje Tobie także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 11.Informujemy również, że w przypadku gdy na przesłanych do nas dokumentach aplikacyjnych zamieściłeś dane osobowe, opisane w art. 9 ust. 1 RODO tzn. dane ujawniające: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane ujawniające cechy genetyczne i/lub dane biometryczne pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowane Ciebie, dane dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, będziemy potrzebowali Twojej wyraźniej zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrazisz zgody na powyższe, to nie będziemy mogli uwzględnić Twojej aplikacji w procesie rekrutacji. Z poważaniem, Dział personalnyTransgourmet Polska sp. z o.o.Selgros cash & carry

 • Praca Poznań
 • Stażysta Poznań
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami Poznań
 • Doradca podatkowy w Polsce Poznań
 • Pracownicy uczelni w Polsce Poznań
 • Poznań - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  162 430
  23 659