.
Statystyk
 • Brzeziny
Statystyk
Brzeziny, Brzeziny, łódzkie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Statystyk


Urząd Statystyczny w ŁodziDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych

w Oddziale w Brzezinach

Warunki pracy

Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie Oddziału, występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo, schody, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmuje, ewidencjonuje, symbolizuje sprawozdania i ankiety statystyczne,
 • prowadzi kontrolę logiczną, rachunkową i merytoryczną otrzymanych materiałów statystycznych,
 • rejestruje dane przy pomocy statystycznych aplikacji i programów użytkowych,
 • weryfikuje dane kontaktowe jednostek sprawozdawczych w kartotece,
 • uczestniczy w przeprowadzaniu ankietowych badań statystycznych metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość aktów prawnych regulujących działalność Urzędu w tym ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • umiejętność poszukiwania informacji
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • rzetelność
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • orientacja na klienta

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź z dopiskiem oferta nr 11/2022 za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres Urzędu.

  Zatrudnienie od styczeń-luty.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Polecamy inne podobne oferty pracy

Brzeziny - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


155 480
22 737