.
Starszy statystyk
 • Katowice
Starszy statystyk
Katowice, Katowice, śląskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy statystyk


Urząd Statystyczny w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych

w Ośrodku Rachunków Regionalnych

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / budynek czterokondygnacyjny z windą / 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje prace związane z przeprowadzeniem badania w zakresie rachunków regionalnych – uczestniczy w obliczeniach w rachunkach regionalnych w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji badania; gromadzi i sprawdza dane źródłowe do obliczeń w rachunkach regionalnych w celu zapewnienia kompletnych i wysokiej jakości danych do badania.
 • Uczestniczy w przygotowaniu opracowań publikacyjnych z rachunków regionalnych zawierających wyniki prowadzonego badania (przygotowanie tablic, prace redakcyjne) w celu upowszechniania danych wynikowych z badania.
 • Przygotowuje dane z rachunków regionalnych do publikacji zbiorczych GUS (RSRP, MRS, RSW) i Urzędu, Banku Danych Lokalnych oraz dla urzędów statystycznych do ich roczników w celu upowszechniania danych wynikowych z prowadzonego badania.
 • Uczestniczy w przygotowaniu propozycji zapisów dotyczących prowadzonego badania do polskiej Statystyki Publicznej (w tym do rocznego i wieloletniego programu badań statystycznych) i Planu Opracowań Statystycznych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu danych wynikowych z prowadzonego badania do Obwieszczenia Prezesa GUS oraz do tablic Kwestionariusza ESA w celu realizacji zobowiązań ustawowych zarówno krajowych, jak również wobec Unii Europejskiej – dostarczenie informacji o podstawowych kategoriach rachunków narodowych w przekroju terytorialnym.
 • Uczestniczy w udostępnianiu informacji z rachunków regionalnych w celu rozpowszechniania danych wynikowych z badania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe - poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Rzetelność
 • Znajomość MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Znajomość metod analizy statystycznej
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość zagadnień dotyczących finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, rynku kapitałowego, w tym ubezpieczeniowego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Katowicach

  Wydział Kadr i Szkolenia

  ul. Owocowa 3

  40-158 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Możesz skorzystać ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. 

 • Praca Katowice
 • Specjalista ds. analizy i statystyki Katowice
 • Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895