.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista

w Wydziale Unii Europejskiejw Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Warunki pracy • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w analizie pod względem prawnym przygotowywanych przez GUS we współpracy z departamentami GUS w ramach ich kompetencji stanowisk RP do projektów aktów prawnych UE, gdy GUS jest instytucją wiodącą oraz stanowisk innych resortów, gdy GUS jest instytucja współpracującą w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania stanowisk resortu statystyki do proponowanych regulacji prawnych
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opracowaniu we współpracy z departamentami GUS w ramach ich kompetencji stanowisk i wkładów do instrukcji w zakresie ogólnych rozwiązań dot. statystyki dla przedstawicieli Polski na posiedzenia Rad sektorowych Rady UE oraz Specjalnego Komitetu ds. Rolnych (SCA) w celu ich przedstawienia przez właściwe resorty na forum UE
 • Współpracuje przy sporządzaniu instrukcji wyjazdowych na posiedzenia innych grup roboczych i komitetów UE w celu zapewnienia ciągłości i efektywności prac
 • Prowadzi prace związane z koordynacją uczestnictwa przedstawicieli resortu statystyki w posiedzeniach Grupy Roboczej Rady UE ds. Statystyki, współpracuje z instytucjami krajowymi i unijnymi w ramach tych prac w celu zapewnienia ich ciągłości i efektywności
 • Prowadzi prace związane z obiegiem dokumentacji dotyczącej współpracy resortu z instytucjami UE, MSZ, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w celu zapewnienia prawidłowej terminowości i obiegu dokumentów
 • Koordynuje prace związane z Grupą Roboczą ds. Kodyfikacji Legislacji w celu pełnego przygotowania dokumentacji na kolejne posiedzenia Grupy Roboczej Rady UE ds. Statystyki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z zakresu struktur organizacyjnych UE
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Umiejętność sprawnej obsługi portalu Eur-lex
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia magisterskie z zakresu stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i/lub w obszarze prawa UE
 • Znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie dobrym – B1

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z zakresu stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy w administracji publicznej i/lub w obszarze prawa UE
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości innego języka urzędowego UE na poziomie dobrym – B1 lub oświadczenie o znajomości innego języka urzędowego UE na poziomie dobrym – B1

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  W związku z trudną sytuacją związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres

  z dopiskiem : oferta nr 31/WM/2023

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 31/WM/2023.Wynagrodzenie brutto: 4 380 zł + dodatek stażowy.

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


129 952
20 683