.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw kontroli resortowej

w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,

- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich

- konieczna asysta innego pracownika,

- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

- praca w pokoju wieloosobowym,

- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka.Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

- zagrożenie korupcją

- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

- praca w sytuacjach stresowych

- naciski kontrolowanych na treść ustaleń kontroli

- trudności z wyegzekwowaniem dokumentacji, uzyskaniem informacji i wyjaśnień.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole resortowe, w tym wykonuje następujące czynności: sporządza upoważnienia, zawiadomienia i programy kontroli, ustala stan faktyczny w trakcie prowadzonych kontroli, uczestniczy w pracach zespołu kontrolnego, dokumentuje i przedstawia ustalenia z przeprowadzanych kontroli, sporządza dokumenty z wynikami kontroli, prowadzi akta kontroli.
 • Opracowuje zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, prokuratury i innych organów.
 • Monitoruje realizację zaleceń przedstawionych w Wystąpieniach pokontrolnych/Sprawozdaniach z kontroli oraz dokonuje okresowej oceny realizacji wniosków pokontrolnych przez skontrolowane jednostki.
 • Sporządza sprawozdania i informacje o działalności kontrolnej ministerstwa, w tym w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Przygotowuje informacje w zakresie kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Ministerstwie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych.
 • Realizuje zadania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Znajomość ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kontroli instytucjonalnej lub audycie
 • wykształcenie: brak
 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego (długość potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie rachunkowości
 • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i rodzaj dodatkowego doświadczenia zawodowego (długość potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Biuro Podawcze

  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa  Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP - adres skrzynki podawczej na ePUAP - /5ij310qjlu/SkrytkaESP  Po zalogowaniu się na ePUAP należy z katalogu spraw wybrać: PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO. Oferta powinna być podpisana podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym.  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP.Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. W ofercie należy podać dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu naboru będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo w przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację dotyczącą możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce.Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/kultura/praca-w-ministerstwieMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


155 480
22 737