.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw nadzoru inwestorskiego

w Wydziale Inwestycji i Remontów

Warunki pracy • Praca administracyjno-biurowa, 

 • Stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,

 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Praca na wysokości powyżej 3 metrów,

 • Okresowo w terenie,

 • Okresowo zmienne warunki atmosferyczne,

 • Zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi,

 • Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym,

 • Zagrożenie poparzeniem,

 • Zagrożenie pożarowe i wybuchowe,

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Komendy Stołecznej Policji: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/deklaracja-dostepnosci/34824,Deklaracja-dostepnosci.html

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi nadzór inwestorski poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży elektrycznej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • Uczestniczy w opracowaniu Programu Inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdza i opiniuje dokumentację budowlano-wykonawczą w branży elektrycznej wraz z przedmiarami i kosztorysami,
 • Bierze udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu Inwestycji,
 • Przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży elektrycznej oraz uczestniczy w komisji przetargowej,
 • Pełni funkcję nadzorczą nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno- remontowych oraz przekazuje ich wykaz do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych,
 • Opracowuje i kompletuje dokumenty formalno - prawne oraz dokumentację procesu inwestycyjno- remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót,
 • Uczestniczy w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno- remontowych w branży elektrycznej,
 • Weryfikuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży elektrycznej,
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętności: stosowania prawa w praktyce, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz programu Norma-Pro.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • Znajomość programu Auto-Cad, programu do tworzenia WKI,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 756),
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży elektrycznej,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku kandydat/kandydatka nie pracował/ła, nie pełnił/ła służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zamówień publicznych,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:  Sekcja ds. Doboru

  Wydział Kadr

  Komenda Stołeczna Policji

  Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa;

  bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy WIR-2/IX/23”  W formie elektronicznej poprzez:

  1) Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub

  2) pocztę elektroniczną na adres e-mail:  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE. 

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 3,4997 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 620
22 254