.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw rozwoju rynku elektromobilności

w Wydziale Elektromobilności, Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służboweMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w inicjowaniu oraz opracowywaniu projektów regulacji dotyczących kształtowania rozwoju rynku elektromobilności i paliw alternatywnych, w szczególności infrastruktury do tankowania i ładowania pojazdów
 • Opracowuje raporty i monitoruje rozwój infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce i realizację obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz przygotowuje sprawozdania dla Komisji Europejskiej w zakresie rynku paliw alternatywnych
 • Bierze udział w przygotowaniu analiz prawnych oraz projektów stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów Unii Europejskiej (projektów aktów prawnych, wybranych dokumentów pozalegislacyjnych) z zakresu sektora energetycznego, w szczególności elektromobilności
 • Uczestniczy w opracowywaniu i udzielaniu informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy, w zakresie rozwoju elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce
 • Analizuje, konsultuje i przygotowuje opinie do projektów aktów prawnych dotyczących transportu w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu
 • Przygotowuje materiały dotyczące rozwoju elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce
 • Współpracuje z organami administracji oraz podmiotami sektora paliwowego, sektora elektromobilności i sektora paliw alternatywnych
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej (KE), a także innych organizacji międzynarodowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze energetyki lub transportu lub obsługi prawnej, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne
 • znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego
 • znajomość zasad techniki prawodawczej oraz polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub kopia dokumentu potwierdzającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim

  ul. Wawelska 52/54

  00-922 Warszawa

  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DEGstsp191/2022

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 695
22 147