.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
30. 5. 2024
Informacje o stanowisku

Ministerstwo Zdrowia w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw księgowości

w Wydziale Księgowości w Departamencie Budżetu i Finansów

Starszy specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Systematycznie wprowadza do ewidencji księgowej wyciągi bankowe i inne dowody księgowe w zakresie wydatków budżetu środków europejskich, celem prawidłowego udokumentowania poniesionych wydatków w zakresie ww. środków, co jest niezbędne do sporządzenia sprawozdawczości i innych analiz.
 • Księguje plan i wydatki dotyczące budżetu środków europejskich w układzie budżetu zadaniowego, w celu umożliwienia sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym.
 • Sporządza miesięczne i roczne sprawozdania Rb-28 UE i Rb-28 Programy dysponenta części 46 - Zdrowie oraz sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek podległych.
 • Wprowadza i księguje umowy i aneksy w zakresie obsługi projektów i programów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zagranicznych, w celu umożliwienia monitorowania zaangażowania środków i wydatków w ramach planu finansowego w programie Asystent Zarządzania Finansami (AZF).
 • Sprawdza zgodność sporządzanych przez Wydział Funduszy Europejskich przelewów z zatwierdzonym zleceniem wydatków dla danej jednostki w zakresie obsługi projektów i programów ze środków europejskich, w celu zapewnienia ich zgodności z planem finansowym dysponenta oraz dokonując na tych dokumentach dekretacji księgowej.
 • Uczestniczy w procesie ustalania sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego w celu dostarczenia prawidłowych danych do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.
 • Wprowadza do ewidencji księgowej rozliczenia dotacji udzielonych ze środków europejskich, jak i z budżetu państwa w celu umożliwienia monitorowania zaangażowania wydatków w ramach planu finansowego dysponenta części 46- Zdrowie.
 • Inicjuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania przebiegu ewidencji operacji gospodarczych w zakresie środków europejskich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w rachunkowości budżetowej lub rachunkowości podmiotów gospodarczych
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz umiejętność ich interpretacji
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz umiejętność interpretacji jej przepisów
 • Znajomość rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej oraz umiejętność interpretacji jego przepisów
 • Znajomość programu finansowo - księgowego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Przeszkolenie w zakresie rachunkowości i/ lub finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowała/nie pracował, nie pełniła/nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie rachunkowości i/ lub finansów publicznych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „BF nr 2584".

Warunki pracy • miejsce pracy znajduje się przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;

 • budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

 • Praca Warszawa
 • Specjalista SEO Warszawa
 • Specjalista SEM Warszawa
 • Specjalista ds. Sprzedaży Warszawa
 • Specjalista ds. Zakupów Warszawa
 • Specjalista ds. marketingu Warszawa
 • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
 • Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
 • Specjalista ds. Eksportu Warszawa
 • Specjalista ds. transportu Warszawa
 • Specjalista ds. HR Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  97 510
  17 064