.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego

w Wydziale – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku i wewnątrz budynku brak windy i podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania Administratora Użytkowników dla Centrum i Administratora Technicznego dla modułów Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych oraz Policyjny System Informacyjny w Systemie Niejawnym Policji (SNP), poprzez konfigurowanie stanowisk dostępowych, nadawanie niezbędnych uprawnień użytkownikom oraz aktualizowanie sterowników, oprogramowania użytkowego i systemu operacyjnego stanowiska dostępowego
 • Przyjmuje zgłoszenia dot. wadliwego sprzętu komputerowego, udziela bezpośredniej pomocy technicznej pracownikom i kierownictwu Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości z eksploatacją stanowiska dostępowego oraz przekazuje zlecenia napraw do merytorycznego biura w zakresie łączności i informatyki
 • Opracowuje i aktualizuje dokumenty techniczne zawierające szczególne wymagania bezpieczeństwa oraz procedury bezpiecznej eksploatacji dla Systemu Niejawnego Policji w części dotyczącej modułu Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych, jak również dokumentację techniczną autorskiego Systemu Kancelaryjno-Biurowego
 • Prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych użytkowanych w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych
 • Tworzy, edytuje i aktualizuje treści oraz informacje, przy wykorzystaniu Systemu Zarządzania Treścią (CMS) na stronie internetowej Policji
 • Współuczestniczy w projektowaniu, wdrażaniu, testowaniu i modyfikowaniu wewnętrznych systemów informatycznych oraz modernizacji systemu KCIK i systemów teleinformatycznych z nim współpracujących
 • Współuczestniczy w pracach związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju i modernizacji eksploatowanych przez Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych systemów informatycznych oraz testuje rozwiązania techniczne i programowe
 • Udziela wsparcia merytorycznego użytkownikom podmiotów uprawnionych m.in. w zakresie procedury nadawania niezbędnych uprawnień i awarii związanych z korzystaniem z zasobów systemu KCIK

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe z ww. kierunków
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość obsługi technicznej systemów MS Windows, MS Office
 • Dobra znajomość sprzętu informatycznego klasy PC oraz podstawowego sprzętu sieciowego i peryferyjnego (drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne)
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów sprzętowych
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z administrowania systemami informatycznymi
 • Przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych – szkolenie dla administratorów
 • Znajomość problematyki związanej z bezpieczeństwem przetwarzanych danych w systemach informatycznych
 • Znajomość narzędzi systemów informatycznych (Visual Basic w stopniu podstawowym, sieci LAN/WAN, Windows Server 2012 R2 / Windows 10 Professional)
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemów informatycznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • WZÓR WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE: http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/wolne-stanowiska-w-sc/wzor-oswiadczenia-kandy/23099,Wzory-oswiadczen.html
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z administrowania systemami informatycznymi
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych – szkolenie dla administratorów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji

  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

  ul. Puławska 148/150

  02-624 Warszawa  1)za pośrednictwem operatora pocztowego lub

  2)osobiście w Komendzie Głównej Policji (pn.- pt. w godzinach 8.15 -16.15)  W formie elektronicznej poprzez:  1)Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub

  2)pocztę elektroniczną na adres e-mail:  (w tytule maila wpisz imię i nazwisko oraz numer ogłoszenia).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Ofertę wraz z wymaganymi w ogłoszeniu załącznikami prześlij/przekaż w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru ogłoszenia.

 • Prześlij kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

 • Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej według skali przyjętej przez Radę Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2), dołącz kserokopię certyfikatu.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych dokumentów.

 • Rozpatrzymy tylko te oferty, które zostaną przesłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze.

 • Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

 • Nie zwracamy kandydatom złożonych dokumentów, załącz tylko te dokumenty, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopie.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

 • Planowane rozpoczęcie pracy – w terminie około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).

 • WZÓR WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE:   http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/wolne-stanowiska-w-sc/wzor-oswiadczenia-kandy/23099,Wzory-oswiadczen.html

 • Proponujemy następujące warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik  2,6563 kwoty bazowej (wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej. Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok).

  Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


138 687
22 527