.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Główny Inspektorat Sanitarny w WarszawieDyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista

w Wydziale do spraw Higieny Radiacyjnej, Departament Higieny Środowiska

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy w zakresie postępowań administracyjnych związanych z obszarem zadaniowym higieny radiacyjnej, w tym rozpatrywanie odwołań od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 • Przygotowuje wyjaśnienia i opinie w zakresie aktów prawnych pozostających w kompetencji Wydziału oraz odpowiedzi na pisma, a także przygotowuje wkłady do odpowiedzi na skargi, wnioski, interpelacje i zapytania Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kompetencji Wydziału
 • Prowadzi sprawy w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym w środowisku pracy
 • Współpracuje z urzędami i instytucjami naukowo-badawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zagadnień związanych z higieną radiacyjną
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie zagadnień związanych z zadaniami higieny radiacyjnej
 • Uczestniczy w nadzorze i kontroli podmiotów prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii
 • Uczestniczy w kontrolach kompleksowych i problemowych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny radiacyjnej
 • Organizuje pod względem merytorycznym krajowe narady szkoleniowe dla pracowników pionu higieny radiacyjnej stacji sanitarno-epidemiologicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub zdrowie publiczne lub fizyka lub biologia lub z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo atomowe w zakresie regulacji dotyczących ochrony radiologicznej oraz stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, oraz aktów wykonawczych w tym zakresie
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność formułowania stanowisk na piśmie
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Inicjatywa w działaniu
 • Komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


129 952
20 683