.
Starszy specjalista
 • Katowice
Starszy specjalista
Katowice, Katowice, śląskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw kosztów i inżynierii wartości

w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Katowicach

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:-  praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, -   obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku  podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:-  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,-  wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,-  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,-  podczas pobytu w terenie i na sprawdzanych obiektach możliwość przebywania pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację kontraktów, wyliczenia kosztów zmian realizowanych zadań, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe,
 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi i biurami projektowymi, opracowania i analizy kosztowe na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe,
 • Na podstawie przedmiarów tzw. ślepych kosztorysów (bądź innych danych określających ilościowo zakres zamówienia) przekazanych przez komórki merytoryczne wykonuje i przygotowuje wyliczenia szacunkowej wartości zamówień dla dokumentacji i robót, kosztorysy inwestorskie, a także planowane koszty dokumentacji i robót, we współpracy z komórkami merytorycznymi, dla celów przetargowych, opracowania programów inwestycji, umów, aneksów do umów i innych,
 • Aktywnie uczestniczy w negocjacjach cenowych z Projektantami i Wykonawcami, przedstawiając własne analizy i opinie dotyczące wyliczonych kosztów i podstaw ich przyjęcia,
 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi, wyliczenia kosztów roszczeń, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe,
 • Weryfikuje, przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zapisów dotyczących opracowań kosztowych dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót,
 • W ramach inżynierii wartości zbiera i analizuje dane dotyczące kosztów projektów i wykonania na podstawie ofert złożonych w przetargach, a także monitoruje i analizuje ceny i trendy rynkowe,
 • Tworzy narzędzia ułatwiające proces: szacowania, kalkulacji i aktualizacji kosztów w różnych fazach planowanych i realizowanych zadań .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kosztorysowania i/lub wyceny robót budowlanych.
 • Znajomość zasad i umiejętność kosztorysowania i szacowania wartości, zarówno na podstawie praktyki własnej jak i zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; oRozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; o Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (dot. Wartość Kosztorysowej Inwestycji - WKI);
 • Znajomość problematyki i uwarunkowań budowy dróg i obiektów inżynierskich,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • Znajomość technologii robót,
 • Umiejętność obsługi programów kosztorysowych powszechnie wykorzystywanych typu NORMA,
 • kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; Rzetelność; Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; Współpraca; Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze techniczno– budowlanym
  drogownictwa
 • wykształcenie: wyższe inżynierskie ogólnobudowlane lub drogowe lub budowlane
 • uprawnienia budowlane, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność obsługi programu AutoCAD,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • przeszkolenie w zakresie: kosztorysowania i inżynierii wartości oraz zaawansowanej obsługi programu Excel, negocjacje
 • prawo jazdy kat. B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • dokumenty potwierdzające znajomość wskazanego w ogłoszeniu języka obcego (poziom B1).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Oddział w Katowicach

  ul. Myśliwska 5

  40-017 Katowice (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „NABÓR- DOKUMENTACJA 2 ”)

  lub pocztą elektroniczną na adres

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Katowice
 • Specjalista SEO Katowice
 • Specjalista SEM Katowice
 • Specjalista ds. Sprzedaży Katowice
 • Specjalista ds. Zakupów Katowice
 • Specjalista ds. marketingu Katowice
 • Specjalista ds. ofertowania Katowice
 • Specjalista ds. Zarządzania Katowice
 • Specjalista ds. Eksportu Katowice
 • Specjalista ds. transportu Katowice
 • Specjalista ds. HR Katowice
 • Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  196 323
  26 079