.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Główny Inspektorat Sanitarny w WarszawieDyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista

w Wydziale do spraw Znakowania, Żywności dla Określonych Grup i Współpracy Międzynarodowej, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w związku z tym w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje materiały informacyjne na potrzeby działalności Polskiego Punktu Koordynacyjnego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (PPK EFSA), m.in. dotyczące ofert pracy w EFSA, szkoleń, webinariów, projektów stażowych, grantów oraz zestawień obejmujących ekspertów EFSA i osób kandydujących do różnych gremiów EFSA, jak również rozsyła otrzymane z EFSA informacje do zainteresowanych stron (za pośrednictwem korespondencji mailowej, strony internetowej lub pism),
 • Współpracuje (np. przesyła zapytania, prosi o wkłady, opinie, uzgadnia stanowiska) z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innymi urzędami centralnymi i jednostkami naukowymi w zakresie zagadnień będących w kompetencjach EFSA
 • Koordynuje działania w zakresie pozyskiwania odpowiedzi na pytania państw członkowskich przesłanych za pośrednictwem EFSA (tzw. "request for information")
 • Uczestniczy w spotkaniach Punktów Koordynacyjnych i konferencjach naukowo-szkoleniowych EFSA
 • Uzupełniania informacje w bazach danych EFSA, w tym m.in. w bazie listy organizacji z art. 36 rozporządzenia nr 178/2002, jak również weryfikuje zgodność danych i materiałów dowodowych przedkładanych PPK EFSA przez organizacje aplikujące do zatwierdzenia na liście art. 36 oraz przez organizacje podlegające przeglądowi
 • Promuje wizerunek EFSA poprzez udział w organizacji konferencji, spotkań i innych eventów oraz przygotowuje materiały na szkolenia i konferencje organizowane przez PPK EFSA
 • Wspiera polskiego Przedstawiciela Forum Doradczego EFSA w nominowaniu polskich członków Sieci Naukowych i grup roboczych EFSA
 • Wspiera PPK EFSA w zakresie opracowywania planów budżetowych i umów realizowanych w ramach środków EFSA

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Wiedza nt. struktury i zadań Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
 • Wiedza nt. kompetencji krajowych organów i instytucji działających w zakresie zadań EFSA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole oraz działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność i precyzja w komunikacji pisemnej
 • Asertywność oraz umiejętność przekazywania stanowiska
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


129 952
20 683