.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Państwowa Agencja Atomistyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw współpracy międzynarodowej

w Zespole Planowania Strategicznego i Spraw Międzynarodowych, Biuro Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.Realizacja zadań związana z: 

 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi

 • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrzBudynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada wejście z poziomu „0”. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości, windy oraz (na wybranych poziomach budynku) łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planuje, wdraża i koordynuje realizację programów oraz projektów współpracy międzynarodowej z organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi, zagranicznymi urzędami dozoru jądrowego oraz z innymi podmiotami zagranicznymi
 • uczestniczy w przygotowaniu udziału kierownictwa Agencji i delegacji Agencji w spotkaniach międzynarodowych, w ramach współpracy dwustronnej oraz członkostwa w organizacjach oraz stowarzyszeniach międzynarodowych w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • uczestniczy w przygotowywaniu i uzgadnianiu umów międzynarodowych oraz porozumień o współpracy z zagranicznymi urzędami dozoru jądrowego
 • analizuje i opiniuje dokumenty międzynarodowe w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • uczestniczy we współpracy z firmami wykonującymi tłumaczenia dla Agencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • wiedza i kompetencje z zakresu współpracy międzynarodowej
 • wiedza i kompetencje w zakresie przygotowywania i negocjacji umów międzynarodowych oraz deklaracji o współpracy
 • znajomość protokołu dyplomatycznego i dobrych obyczajów
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętności komunikacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie stosunki międzynarodowe, europeistyka, nauki polityczne, administracja, prawo
 • znajomość oficjalnego języka ONZ lub języka krajów Unii Europejskiej na poziomie średniozaawansowanym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomość oficjalnego języka ONZ lub oficjalnego języka krajów Unii Europejskiej na poziomie średniozaawansowanym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

  Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:

  Państwowa Agencja Atomistyki

  ul. Bonifraterska 17

  00-203 Warszawa

  z dopiskiem: Kadry "Starszy Specjalista BSM/ZSM (110373)”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa.

 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje.

 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów na kolejny etap naboru.

 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

 • Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


155 509
22 741