.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista

w Wydziale Analiz Przyrodniczych w Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.Realizacja zadań wiąże się z:

 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi

 • zagrożeniem korupcją

 • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrzBudynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje opinie w ramach postępowań prowadzonych w trybach zwyczajnych i nadzwyczajnych (I i II instancji) w zakresie przedstawiającym oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na stan i funkcjonowanie ustawowych form ochrony przyrody;
 • Przygotowuje opinie w ramach: - prowadzonych w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko spraw związanych z realizacją zobowiązań międzynarodowych i dwustronnych, wynikających z Konwencji z Espoo oraz Protokołu strategicznego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, - strategicznych ocen oddziaływania na środowisko;
 • Reprezentuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na spotkaniach organizowanych w ramach postępowań prowadzonych w trybach zwyczajnych i nadzwyczajnych (I i II instancji) w zakresie przedstawiającym oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na stan i funkcjonowanie ustawowych form ochrony przyrody;
 • Udziela wyjaśnień organom administracji publicznej i innym zainteresowanym podmiotom (w tym posłom i senatorom);
 • Opiniuje projekty ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych w części dotyczącej ocen oddziaływania na ustawowe formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000;
 • Udziela interesantom konsultacji i wyjaśnień dotyczących procedury ocen oddziaływania względem obowiązujących formy ochrony przyrody;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub wyższe i studia podyplomowe w w/w zakresie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska
 • dobra znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • dobra znajomość ustawy o ochronie przyrody;
 • dobra znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • dobra znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • dobra znajomość rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • dobra znajomość zagadnień dotyczących ochrony przyrody i środowiska;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;
 • umiejętność argumentowania;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office;
 • komunikatywność;
 • Informacja dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku: W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko lub obszary Natura 2000
 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, lub innych nauk przyrodniczych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Przeszkolenie z zakresu: z zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz procedur administracyjnych;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej.  Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:

  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

  Al. Jerozolimskie 136

  02-305 Warszawa

  z dopiskiem:

  starszy specjalista DOOŚ-36/2023  Oświadczenia w wersji papierowej prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen  Link do aplikowania online:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6d87191677524d5a87ab9744fa226dbd

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen.

 • Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).

 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do Urzędu.

 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

 • Praca Warszawa
 • Specjalista SEO Warszawa
 • Specjalista SEM Warszawa
 • Specjalista ds. Zakupów Warszawa
 • Specjalista ds. marketingu Warszawa
 • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
 • Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
 • Specjalista ds. Eksportu Warszawa
 • Specjalista ds. transportu Warszawa
 • Specjalista ds. HR Warszawa
 • Specjalista ds. turystyki Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  223 209
  27 717