.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista

w Czwartym Referacie Płac

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca terminowa, wykonywana pod presją czasu.Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Oblicza i ewidencjonuje w systemie kadrowo-płacowym wynagrodzenia, zasiłki z ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia (w tym - pozapłacowe) dla pracowników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sporządza listy płac w celu dokonania wypłat w prawidłowej wysokości - w zakresie wskazanych jednostek organizacyjnych albo ich części bądź wybranej grupy pracowników (US bez pracowników spoza korpusu służby cywilnej i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
 • Oblicza składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w celu prawidłowego przekazania imiennych dokumentów rozliczeniowych do ZUS, oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłaty na PPK oraz inne zobowiązania pracowników - w celu dokonania prawidłowych potrąceń z wynagrodzeń i realizacji obowiązków płatnika składek, podatków, PPK i innych zobowiązań pracownika - w zakresie wskazanych jednostek organizacyjnych albo ich części bądź wybranej grupy pracowników (IAS, MUCS, pracownicy spoza korpusu służby cywilnej i osób fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).
 • Sporządza i przekazuje odpowiedniemu organowi oraz podatnikowi (ubezpieczonemu), informacje PIT-11 oraz informacje o pobranych składkach na ubezpieczenie emerytalne dla pracowników i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w celu realizacji ustawowych obowiązków informacyjnych przez płatnika składek ZUS i podatku PIT - w zakresie wskazanych jednostek organizacyjnych albo ich części bądź wybranej grupy pracowników (US bez pracowników spoza korpusu służby cywilnej i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów prawa regulujących stosunek pracy i stosunek służby funkcjonariuszy celno-skarbowych, składki i świadczenia ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na PPK oraz podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej

  ul. A. Felińskiego 2 B

  01-513 Warszawa  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  IAS w Warszawie,

  ogłoszenie nr 116674  Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres:

  w tytule e-maila należy wpisać:  IAS w Warszawie,

  ogłoszenie nr 116674  lub elektronicznie przez ePUAPInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

NA WSKAZANY ADRES E-MAIL: NALEŻY PRZESŁAĆ SKAN WSZYSTKICH WYMAGANYCH W OGŁOSZENIU DOKUMENTÓW, NATOMIAST W PRZYPADKU WYŁONIENIA KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA DOSTARCZYĆ ICH ORYGINAŁ.CV I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP)WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ, PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP).W/w dokumenty można podpisać za pomocą profilu zaufanego poprzez tzw. "podpisywarkę" na portalu ePuap. Objaśnienia co do korzystania z powyższej funkcjonalności można znaleźć tutaj:https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufanyWzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem:http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenCV POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. Planujemy następujące metody/techniki naboru:1) Weryfikacja formalna ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna są etapami obligatoryjnymi.

2) W zależności od liczby kandydatów zastosujemy dodatkowe metody naboru: test wiedzy i/lub sprawdzian praktyczny.Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+.  Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu określonych stanowisk lub pełnienia określonych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.Nabór może być prowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie.

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


135 826
23 592