.
Starszy specjalista
 • Wrocław
Starszy specjalista
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw obsługi programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego

Warunki pracy • praca w siedzibie Urzędu,

 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,

 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,

 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ocenia pod względem formalnym i merytorycznym oferty wraz z programami planowanych inwestycji jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów niepublicznych biorących udział w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”
 • sporządza umowy o dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”
 • przeprowadza kontrole wykorzystania dotacji z budżetu państwa i środków z Funduszu Pracy na dokumentach oraz poza siedzibą Urzędu
 • opracowuje harmonogramy i dyspozycje przekazania środków w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom niepublicznym na realizację zadań
 • sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • rozlicza środki finansowe na zadania dofinansowywane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” oraz weryfikuje zwroty niewykorzystanych środków w tym zakresie
 • przeprowadza kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa oraz dofinansowania z funduszy celowych przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne na realizację zadań w ramach programów rządowych i resortowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustaw
 • znajomość KPA
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na ww. stanowisko oraz danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, na które kandydat wyraził zgodę i podał je dobrowolnie
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałaś/łeś, nie pełniłaś/łeś służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłaś/byłeś współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  Wydział Organizacji i Rozwoju

  pl. Powstańców Warszawy 1

  50-153 Wrocław

  Dokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ZP/ZS/02/10/2023”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej  www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”.

 • Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl).

 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane.

 • Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru.

 • W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu (podanie tych danych jest dobrowolne) – celem powiadomienia osoby zakwalifikowanej i spełniającej wymagania formalne o terminie testu wiedzy, weryfikacji kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 71 340 67 54.

 • Praca Wrocław
 • Specjalista SEO Wrocław
 • Specjalista SEM Wrocław
 • Specjalista ds. Sprzedaży Wrocław
 • Specjalista ds. Zakupów Wrocław
 • Specjalista ds. marketingu Wrocław
 • Specjalista ds. ofertowania Wrocław
 • Specjalista ds. Zarządzania Wrocław
 • Specjalista ds. Eksportu Wrocław
 • Specjalista ds. finansów Wrocław
 • Specjalista ds. reklamy Wrocław
 • Wrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895