.
Starszy specjalista
 • Szczecin
Starszy specjalista
Szczecin, Szczecin, zachodniopomorskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w SzczecinieZachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw nadzoru budowlanego branży elektrycznej

w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy (lub w wymiarze ½ etatu) wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (w przypadku ½ etatu do ustalenia z pracownikiem). Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.Osoba będzie mogła odbyć praktykę budowlaną na uprawnienia budowlane.Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze (lub budynek Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w zależności od miejsca zamieszkania pracownika), w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 5.575,35 zł brutto + dodatek za wysługę lat do 20% + dodatek zadaniowy do 1000 zł (w przypadku posiadania uprawnień budowlanych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru technicznego w branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej w przydzielonych jednostkach Policji garnizonu zachodniopomorskiego
 • Przygotowywanie do realizacji, prowadzenie nadzoru technicznego, rozliczenie powierzonych robót budowlanych i usług branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno pod względem wymaganej procedury, jak i terminów, a zwłaszcza ich zgodność z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej Ustawy
 • Dokonywanie odbiorów i przekazywanie do eksploatacji użytkownikom nowo wybudowanych obiektów budowlanych lub ich składowych
 • Przygotowywanie wniosków, projektów, umów na roboty i usługi oraz zakupy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
 • Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją obowiązujących umów związanych z dostawą energii elektrycznej w przydzielonych jednostkach organizacyjnych
 • Merytoryczna kontrola faktur i not księgowych (oraz ich wystawianie) za dostarczane usługi i media wynikających z umów uznaniowych lub uregulowań wewnętrznych tutejszej jednostki – przeznaczonych do realizacji w Sekcji Inwestycji i Remontów WZiI KWP w Szczecinie, a przydzielonych do realizacji i nadzoru
 • Określanie optymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w powierzonych pieczy jednostkach terenowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego
 • Aktywne uczestnictwo przy rozliczaniu dokumentacyjnym powierzonych zadań (sporządzanie protokołów przyjęcia, dowodów wydania, druków OT, PT i LT oraz innych wymaganych druków)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe elektryczne, energetyczne lub teletechniczne
 • Znajomość art. 275 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji; znajomość ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera oraz aplikacji edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” do 1 kV
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy, oceniania, analizy i syntezy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742)
 • Oświadczenie o tym, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/łem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. (Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

  Wydział Kadr i Szkolenia

  ul. Małopolska 47, pok. 2

  70-515 Szczecin  z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 58/2023”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.Oświadczenia kandydatów powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przed upływem tego terminu.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 47-78-11-267.

 • Praca Szczecin
 • Specjalista SEO Szczecin
 • Specjalista SEM Szczecin
 • Specjalista ds. Sprzedaży Szczecin
 • Specjalista ds. Zakupów Szczecin
 • Specjalista ds. marketingu Szczecin
 • Specjalista ds. ofertowania Szczecin
 • Specjalista ds. Zarządzania Szczecin
 • Specjalista ds. Eksportu Szczecin
 • Specjalista ds. finansów Szczecin
 • Specjalista ds. reklamy Szczecin
 • Szczecin - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895