.
Starszy specjalista
 • Gdynia
Starszy specjalista
Gdynia, Gdynia, pomorskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Urząd Morski w GdyniDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw dostępności i informatyki

w Wydziale Informatyki i Łączności

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańCzynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzCzynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennieNarzędzia i materiały pracy: - komputerInfrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnia utrzymanie i ciągłość działania komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych
 • pełni funkcję koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Morskim w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
 • pełni funkcję redaktora serwisu WWW Urzędu Morskiego
 • dostosowuje dokumenty dostarczone przez komórki Urzędu do publikacji w serwisie WWW do wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej
 • analizuje potrzeby i przydatność składanych przez komórki Urzędu zamówień w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz bierze udział w przygotowywaniu materiałów (założeń, specyfikacji, projektów umów) niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych; sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty związane z realizacją umów na usługi i dostawy informatyczne
 • prowadzi gospodarkę majątkową komputerów i urządzeń infrastruktury teleinformatycznej będących w książce inwentarzowej
 • identyfikuje zbiory danych do publikacji w portalu otwartości danych i w serwisie WWW Urzędu Morskiego, współpracuje z gestorami zbiorów w Urzędzie oraz z Pełnomocnikiem do spraw otwartości danych w Ministerstwie Infrastruktury

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe (kierunek informatyka, informatyka i ekonometria, elektronika i telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Wiedza o budowie i konfiguracji komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów operacyjnych
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Znajomość ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848), w tym znajomość zaleceń standardu (WCAG 2.1) co najmniej na poziomie określonym w załączniku do ustawy
 • Znajomość ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021 poz. 1641)
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętnośc organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność komuniakcji
 • Samodoskonalenie w dziedzinie informatyki oraz zagadnień związanych z dostępnością informacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyka
 • Studia podyplomowe na kierunku informatyka lub zarządzanie projektami
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft
 • Wybitna znajomość pakietu Microsoft Office
 • Certyfikaty specjalistyczne z zakresu informatyki (np. Microsoft)
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dyplomu ze studiów podyplomowych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych "poufne"
 • Kopie certyfikatów specjalistycznych z zakresu informatyki

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Gdyni

  Kancelaria Ogólna

  ul. Chrzanowskiego 10

  81-338 Gdynia

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru, • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, • wynagrodzenie: zasadnicze brutto od 5815,64 do 6321,64 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne, • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 37 50 lub 59 858 47 30

 • Praca Gdynia
 • Specjalista SEO Gdynia
 • Specjalista SEM Gdynia
 • Specjalista ds. Sprzedaży Gdynia
 • Specjalista ds. Zakupów Gdynia
 • Specjalista ds. marketingu Gdynia
 • Specjalista ds. ofertowania Gdynia
 • Specjalista ds. Zarządzania Gdynia
 • Specjalista ds. Eksportu Gdynia
 • Specjalista ds. finansów Gdynia
 • Specjalista ds. reklamy Gdynia
 • Gdynia - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895