.
Starszy specjalista
 • Warszawa
Starszy specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Starszy specjalista


Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista

w Wydziale Produkcji Roślinnej i Zwierzęcejw Departamencie Rolnictwa

Warunki pracy • Praca administracyjno-biurowa

 • Praca przy komputerze

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje dane pozyskane z pozastatystycznych źródeł danych w zakresie badań powierzchniowych oraz wyników badań in–situ w celu szacowania powierzchni zasiewów i w szacunkach produkcji roślinnej
 • Współpracuje w opracowywaniu koncepcji weryfikacji wyników z badań in-situ metodami CAxI. Inicjuje nowe rozwiązania metodologiczne i usprawnienia organizacyjne w celu poprawy jakości statystyk rolniczych, uzyskanych na podstawie pozastatystycznych źródeł danych, w tym przygotowuje założenia metodologiczne do przetwarzania dużych zbiorów danych z zakresu rolnictwa
 • Współpracuje z Urzędem Statystycznym w Olsztynie w zakresie rozpoznawania klas pokrycia terenu i identyfikacji upraw na podstawie serii czasowych wykorzystujących zdjęcia satelitarne oraz inne metody w celu pozyskania informacji o powierzchni użytków rolnych
 • Współuczestniczy w badaniu zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych, w celu przygotowania założeń do badania i opracowania danych z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne lub geodezja
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Znajomość zagadnień z zakresu produkcji rolniczej, w tym roślinnej oraz umiejętność oceny faktów i informacji statystycznych w celu prowadzenia analiz
 • Podstawowa wiedza o badaniach statystycznych w obszarze rolnictwa – metodologia, zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie podstawowym (A1)
 • Doświadczenie w obsłudze programów MapInfo lub ArcGIS

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego rolniczego lub pokrewnego lub geodezja
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym (B1) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie podstawowym (A1) lub oświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie podstawowym (A1)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w obsłudze programów MapInfo lub ArcGIS

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  W związku z trudną sytuacją związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres

  z dopiskiem : oferta nr 163/DR/2022

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 163/DR/2022.Wynagrodzenie brutto: 4 876 zł + dodatek stażowy.

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


155 509
22 741