.
Starszy referent
 • Ruda Śląska
Starszy referent
Ruda Śląska, Ruda Śląska, śląskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy referent


Komenda Miejska Policji w Rudzie ŚląskiejKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy referent do spraw sekretarsko - biurowych i kancelaryjnych

w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

Wynagrodzenie zasadnicze 1745,02 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego)Praca biurowa, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone jest wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze do 4 godzin dziennie, w naturalnym i przy sztucznym oświetleniu. Na stanowisku wystepują częste kontakty telefoniczne z instytucjami zewnętrznymi, prokuraturami i sądami, towarzystwami ubezpieczeniowymi.Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biurowe znajduje się na drugim pętrze budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (winda). Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje komiendy nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno – biurową Naczelnika Wydziału i jego zastępcy.
 • Przyjmuje, segreguje, ewidencjonuje, przechowuje korespondencję resortową oraz od operatora pocztowego, a następnie przekazuje i wysyła adresatom oraz podmiotom zewnętrznym.
 • Odnotowuje w urządzeniach ewidencyjnych zwrot do sekretariatu dokumentów ostatecznie zakończonych, sporządza spisy archiwalne i protokoły brakowania materiałów niearchiwalnych kat. BC, a następnie dokonuje rozliczenia urządzeń.
 • Rozlicza policjantów Wydziału z posiadanych dokumentów w przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia do służby w innej jednostce / komórce organizacyjnej Policji. Podpisuje karty obiegowe.
 • Prowadzi rejestry i ewidencje pomocnicze.
 • Udziela informacji na zapytania jednostek Policji, sądów, prokuratur i obywateli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracyjno-biurowej
 • wiedza związana z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: z zakresu instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 • Znajomość i umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Umiejętność komunikowania się i współpracy.
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji

  41-709 Ruda Śląska

  ul. Gen. Hallera 9

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Koniecznie dołącz do aplikacji podpisane ośwaidczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.Koniecznie podpisz list motywacyjny.

 • Praca Ruda Śląska
 • Ruda Śląska - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  138 687
  22 527