.
Starszy referent
 • Katowice
Starszy referent
Katowice, Katowice, śląskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy referent


Komenda Miejska Policji w KatowicachKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy referent do spraw prowadzenia składnicy akt

w Zespole Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, urządzenie wielofunkcyjne oraz komputer. Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Do czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań należą wysiłek fizyczny, praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi składnice akt, wypożycza i udostępnia materiały ze składnicy oraz prowadzi ewidencje archiwalną w celu prawidłowego przyjmowania, przechowywania i obiegu dokumentacji niearchiwalnej,
 • sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym materiały archiwalne i niearchiwalne oraz spisy akt przekazanych kat. A,B i BE, protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. BC w oparciu o przekazaną zarchiwizowaną dokumentację jawną i niejawną z komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Katowicach w celu prawidłowego przyjmowania i przechowywania dokumenatcji,
 • sporządza wykazy do brakowania oraz protokoły brakowania dla dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, BE, której upłynął okres przechowywania w celu zwolnienia przestrzeni w składnicy akt na odpływ nowych materiałów,
 • wykonuje kwerendy oraz wypożycza i udostępnia materiały ze składnicy akt na zapytania jednostek Policji, sądów, prokuratur, obywateli a także prowadzi ewidencje udostępnień w celu dostarczenia niezbędnych informacji i prawidłowej ewidencji dokumentacji archiwalnej,
 • uczestniczy w wydzielaniu i niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej, której upłynął okres przechowywania w celu wyselekcjonowania i wybrakowania materiałów ze składnicy akt,
 • potwierdza za zgodność z oryginałem kopie, odpisy, wypisy, wyciągi lub wydruki z dokumentów niejawnych oraz dokonuje skreśleń i adnotacji dot. znoszenia lub zmiany klauzuli tajności na dokumentach niejawnych w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • udziela instruktaży pracownikom, funkcjonariuszom opracowującym materiały przed przekazaniem do składnicy akt w celu prawidłowej kwalifikacji i przechowywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej,
 • współpracuje z IPN w zakresie wydania opinii dot. przydatności dokumentacji do zadań ustawowych IPN w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania materiałów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa o klauzuli "ścisłe tajne" lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych ww. klauzulą
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie administracyjno-biurowe
 • kurs archiwisty
 • rok pracy w archiwum
 • zgoda do przetwarzania danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Katowicach

  Zespół Kadr i Szkolenia

  ul. Lompy 19

  40-038 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Koniecznie dołącz do aplikacji oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Opatrz własnoręcznym podpisem list motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM.

Prześlij swoją ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany/a do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

 • Praca Katowice
 • Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  135 826
  23 592