.
Starszy referent
 • Kętrzyn
Starszy referent
Kętrzyn, Kętrzyn, warmińsko-mazurskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy referent


Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w KętrzynieKomendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy referent

w Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku wielokondygnacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności (schody, brak wind). Brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (z dysfunkcją ruchową). Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku.  Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak presja czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje czynności związane z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem, wysyłaniem, archiwizacją i udostępnianiem dokumentów celem zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji w oddziale,
 • informuje poszczególnych adresatów o wpłynięciu korespondencji (poczty) oraz dokonuje terminowego jej rozdziału do zapoznania,
 • przygotowuje korespondencję (pocztę) jawną do wysłania, m.in. sprawdza poprawność wykonania dokumentów,
 • wprowadza do „Elektronicznej ewidencji upoważnień i pełnomocnictw” dane z zaewidencjonowanych dokumentów oraz wykonuje i dołącza scany do ww. aplikacji celem udostępnienia zainteresowanym osobom,
 • obsługuje na bieżąco i monitoruje elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) w ramach elektronicznej platformy administracji publicznej (ePUAP) w komendzie W-MOSG celem właściwego obiegu informacji pomiędzy współdziałającymi instytucjami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w pracy biurowej,
 • znajomość przepisów związanych z wytwarzaniem i obiegiem dokumentów jawnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, wytycznych),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: udokumentowane doświadczenie zawodowe/staż pracy w pracy biurowej w administracji publicznej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, należy napisać i dołączyć jako odrębne, gdyż brak jest we wzorach oświadczeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

  im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

  ul. gen. Wł. Sikorskiego 78

  11-400 Kętrzyn

  BIURO PODAWCZE – czynne całą dobę

  lub

  - w formie elektronicznej przez Elektroniczną skrzynkę podawczą W-MOSG (ePUAP) dostępną na stronie BiP W-MOSG w zakładce: ePUAP.

  Decyduje data wpływu oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą W-MOSG.

  Dokumenty wymagające podpisu należy dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie całość podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa • Jeżeli w Twoich dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, niezbędne będzie Twoje oświadczenie o zgodzie na ich przetwarzanie. Wówczas takie oświadczenie może być sformułowane w następujący sposób „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.

 • W przypadku legitymowania się dokumentami wystawionymi na inne niż obecnie posiadane nazwisko kandydat winien złożyć stosowne oświadczenie na tę okoliczność.

 • Oferty kandydatów, które wpłyną do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zostaną zweryfikowane pod względem spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na podstawie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)” poprzez weryfikację:

  - złożenia oferty w wyznaczonym terminie,

  - kompletności dokumentów,

  - treści dokumentów, w tym dat i wymaganych podpisów.

 • List motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata.

 • Treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy/Oświadczenia – stanowiska w korpusie służby cywilnej.

 • Osoby – po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej (o ile występuje) dokumentów - zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku niepodania adresu e-mail - telefonicznie).

 • Praca Kętrzyn
 • Kętrzyn - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  134 631
  22 692