.
Starszy referent
 • Gorzów Wielkopolski
Starszy referent
Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, lubuskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy referent


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie WielkopolskimKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy referent do spraw obsługi biura przepustek i ochrony

w Zespole Postępowań Sprawdzających i Kontroli, Wydział Bezpieczeństwa Informacji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 •  praca od poniedziałku do niedzieli w równoważnym systemie pracy do 12 godzin na dobę;

 • praca przy komputerze;

 • praca przy monitorach przekazujących obraz z kamer;

 • praca w pomieszczeniu budynku oraz na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • praca w pomieszczeniu usytuowanym na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym,

 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,

 • stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, sprzęt biurowy, monitory, urządzenia alarmowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ochrania obiekt KWP poprzez kierowanie ruchem osób i pojazdów na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
 • Przyjmuje, ewidencjonuje i kieruje interesantów zewnętrznych do poszczególnych komórek organizacyjnych KWP oraz nadzoruje ich poruszanie się po obiekcie.
 • Wydaje i przyjmuje klucze do pomieszczeń służbowych komórek organizacyjnych KWP, dokonuje systematycznych obchodów obiektów zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Obsługuje i nadzoruje urządzenia systemów alarmowych oraz monitoring obiektu KWP.
 • Nadzoruje przestrzeganie zasad przebywania w obiekcie pracowników KWP po godzinach pracy.
 • Kieruje pojazdem służbowym w ramach pełnienia funkcji kierowcy dyżurnego.
 • Wydaje i przyjmuje klucze oraz dokumenty od pojazdów służbowych poza godzinami pracy dyspozytora.
 • Archiwizuje dokumentację wytworzoną w ramach wykonywanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony fizycznej obiektów
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” – w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Komunikatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych oraz monitoringu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, a w przypadku jego braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji

  Wydział Kadr i Szkolenia

  ul. Kwiatowa 10

  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.          Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 15.06.2023 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Praca Gorzów Wielkopolski
 • Gorzów Wielkopolski - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  155 118
  25 766