.
Starszy referent
 • Kraków
Starszy referent
Kraków, Kraków, małopolskie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy referent do spraw czynności sprawdzajacych

w Trzecim Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3) w Urzędzie Skarbowym Kraków - Nowa Huta

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności,- obsługa innych urządzeń biurowych,-obsługa klienta zewnętrznego,- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,- w budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana  do potrzeb osób niepełnosprawnychZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje czynności sprawdzające
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich , po formalnej weryfikacji
 • Ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość zagadnień podatkowych, w tym: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • (Łatwość komunikacji) Konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub zakresu organizacji i
  zarządzania
 • umiejetność czytania i analizy przepisów prawnych,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • umiejętność redagowania pism
 • przeszkolenie z obsługi aplikacji użytkowych, adekwatnych do wykonywania zadań na danym stanowiku pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2141) lub współpracy z tymi organami - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia - Nabór - Wzory oświadczeń
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (kopia świadectwa lub dyplomu)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o umiejętności obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z obsługi aplikacji użytkowych, adekwatnych do wykonywania zadań na danym stanowiku pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków,  Przesłanie oferty na adres e-mail nie stanowi skutecznego złożenia oferty.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. • Jeśli ofertę składasz eletronicznie, oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Dziennik podawczy przyjmuje wyłącznie oferty składane w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy urzędu oraz numeru ogłoszenia. Numer ogłoszenia należy również podać w ofercie.

 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie (dotyczy też uzupełniania ofert) nie będą rozpatrywane.

 • Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę ich sporządzenia. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu powiadomimy Cię o tym poprzez kontakt wskazany w ofercie. Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu /staży/ praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.

 • Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7.

 • Praca Kraków
 • Kraków - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  130 190
  22 129