.
Starszy referent
 • Łódź
Starszy referent
Łódź, Łódź, łódzkie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w ŁodziDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy referent

w Drugim Referacie Spraw Wierzycielskich w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Łódź-Bałuty

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,

 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku pięciopiętrowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek wyposażony jest w windę, co umożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych kondygnacji budynku),

 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania podatkowe wszczęte na wniosek podatnika w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, należności publicznoprawnych z uwzględnieniem stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej - w celu przygotowania projektów decyzji,
 • Prowadzi postępowania podatkowe wszczęte na wniosek podatnika w zakresie innych ulg przewidzianych przepisami prawa (zwolnienie płatnika z obowiązku odprowadzania podatku, odroczenie terminu złożenia JPK czy deklaracji podatkowych), w celu przygotowania projektów decyzji,
 • Przygotowuje akta spraw związanych z odwołaniem od decyzji wraz z oceną zarzutów, w celu przekazania ich do rozpatrzenia przez organ II instancji,
 • Wprowadza dane do funkcjonujących w urzędzie systemów komputerowych (POLTAX PLUS, POLTAX 2B PLUS, SZD, SSP, SHRIMP), w celu dostarczenia informacji o wydanych decyzjach, ich rozstrzygnięciach, wygaśnięciu niedotrzymanych rat/odroczeń czy rejestracji przerw w naliczaniu odsetek za zwłokę oraz zawieszeń biegu terminu przedawnienia,
 • Przygotowuje i opracowuje dane niezbędne do sporządzania sprawozdań wykonywanych przez komórkę,
 • Kompletuje dokumentację w aktach podatkowych oraz wykonuje wszelkie czynności celem przekazania dokumentów do Archiwum Zakładowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów Ustawy ordynacja Podatkowa oraz KPA,
 • Znajomość ustawy o Finansach Publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów podatkowych w stopniu niezbędnym do wykonywania zadań,
 • Grzeczność i uprzejmość,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Dokładność,
 • Komunikatywność,
 • Zdolności interpersonalne jak umiejętność łagodzenia konfliktów,
 • Zdolności organizacyjne,
 • Kultura osobista,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  al. Kościuszki 83

  90-436 Łódź

  Kancelaria, pokój nr 1

  z dopiskiem: ogłoszenie nr 116713

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY W FORMIE PAPIEROWEJ: WYMAGANE OŚWIADCZENIA I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE TWOIM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.Nie rozpatrzymy ofert niespełniających wymagań formalnych lub otrzymanych po terminie.Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych przez Ciebie dokumentów. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego, o jego miejscu i terminie powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze zniszczymy po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru – po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenDodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu  (42)25-47-159. • Praca Łódź
 • Łódź - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  131 450
  21 727