.
Starszy referent
 • Warszawa
Starszy referent
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy referent

w Czwartym Dziale Kadr i Administracji Personalnej

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje przestrzeganie regulaminu pracy/służby oraz rozlicza czas pracy pracowników i czas pełnionej służby funkcjonariuszy, w celu zapewnienia właściwej organizacji i porządku w pracy.
 • Prowadzi sprawy osobowe pracowników i funkcjonariuszy, w tym związane z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy/stosunku służbowego, celem realizacji uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy/ stosunku służbowego.
 • Ustala poziom wykorzystania etatów w jednostkach w ramach przyznanych limitów, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizacji.
 • Monitoruje terminowość sporządzania ocen okresowych pracowników i funkcjonariuszy, w celu realizacji zadań w ww. zakresie.
 • Prowadzi sprawy związane z powołaniem i odwołaniem ze stanowiska zastępcy naczelnika urzędu, w celu zapewnienia właściwej organizacji i funkcjonowania urzędu.
 • Wykonuje zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym kieruje pracowników i funkcjonariuszy na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz prowadzi ewidencję i analizuje wydane zaświadczenia lekarskie, w celu realizacji zadań w ww. zakresie.
 • Prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników i funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin, w celu realizacji uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy/ stosunku służbowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość kodeksu pracy, ustawy o Służbie Cywilnej , ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (ze szczególnym uwzględnieniem Działu I,II,III,VI, VII oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy)
 • Gotowość do uczenia się
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: IAS w Warszawie

  ogłoszenie nr 116673

  Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres:

  w tytule e-maila należy wpisać: IAS, nr ogłoszenia 116673

  lub elektronicznie przez ePUAPInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

NA WSKAZANY ADRES E-MAIL: NALEŻY PRZESŁAĆ SKAN WSZYSTKICH WYMAGANYCH W OGŁOSZENIU DOKUMENTÓW, NATOMIAST W PRZYPADKU WYŁONIENIA KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA DOSTARCZYĆ ICH ORYGINAŁ.CV I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP)WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ, PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP).W/w dokumenty można podpisać za pomocą profilu zaufanego poprzez tzw. "podpisywarkę" na portalu ePuap. Objaśnienia co do korzystania z powyższej funkcjonalności można znaleźć tutaj:https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufanyWzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem:http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

CV POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. Planujemy następujące metody/techniki naboru:1) Weryfikacja formalna ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna są etapami obligatoryjnymi.

2) W zależności od liczby kandydatów zastosujemy dodatkowe metody naboru: test wiedzy i/lub sprawdzian praktyczny.Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+.  Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu określonych stanowisk lub pełnienia określonych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  155 118
  25 766