.
Starszy referent
 • Krynica Morska
Starszy referent
Krynica Morska, Krynica Morska, pomorskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy referent


Morski Oddział Straży Granicznej w GdańskuKomendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy referent

w Kancelarii Ogólnej

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, praca w  pomieszczeniu biurowym, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prawidłowe przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie i udostępnianie dokumentów z zachowaniem ustaw i przepisów wykonawczych w celu prawidłowego obiegu dokumentów w PSG.
 • Właściwe prowadzenie ewidencji dokumentów w dokumentacji kancelaryjnej w celu prawidłowego dokumentowania.
 • Właściwe ewidencjonowanie nanoszonych zmian klauzul tajności dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych w celu realizacji wytycznych.
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o ewentualnych zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów w celu eliminacji nieprawidłowych zjawisk.
 • Systematyczne porządkowanie posiadanych zasobów dokumentów w celu przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum.
 • Czynny udział w komisjach kontroli dokumentów w zakresie ich właściwego przechowywania i obiegu w celu dokonania kontroli prawidłowości obiegu dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów Ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych
 • obsługa komputera (EXCEL, OFFICE)
 • złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • sumienność, systematyczność oraz duże przywiązywanie wagi do jakości pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie zgody na udział w procedurze sprawdzającej w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  ul. Oliwska 35

  80-563 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,644 – tj. 3601,10 zł brutto + dodatek za wysługę lat.Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.W związku z powyższym, za kompletne uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

 • Praca Krynica Morska
 • Krynica Morska - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  217 115
  26 643