.
Starszy referent
 • Gorzów Wielkopolski
Starszy referent
Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, lubuskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej GórzeDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy referent do spraw podatku akcyzowego i podatku od gier

w Referacie Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim

Warunki pracy • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości i terminowości deklarowanych zobowiązań podatkowych
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu dokładnego odwzorowania danych w nich zawartych z uwzględnieniem analizy rachunkowej i merytorycznej
 • Przygotowuje sprawozdania i informacje z zakresu realizowanych zadań w celu dostarczenia danych innym organom i stanowiskom pracy
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów podatkowych w celu przekazania na stanowisko ds. karnych skarbowych
 • Przygotowuje projekty pism z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia wymiany informacji
 • Wydaje potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy o podatku akcyzowym
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 22(1) § 1 kp
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej

  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2

  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa • ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU eRecruiter. FORMULARZ ZAWIERA WSZYSTKIE NIEZBĘDNE W NABORZE OŚWIADCZENIA. OSOBA WYBRANA DO ZATRUDNIENIA ZOSTANIE POPROSZONA O DOSTARCZENIE PODPISANYCH DOKUMENTÓW PRZED ZATRUDNIENIEM.

 • List motywacyjny oraz oświadczenia czytelnie i własnoręcznie podpisz oraz opatrz datą mieszczącą się w okresie obowiązywania ogłoszenia (dotyczy to również ofert składanych elektronicznie, wówczas dołącz do aplikacji w formie zeskanowanych dokumentów).

 • Aplikując elektronicznie masz możliwość umieszczenia tylko jednego pliku w zakresie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz jednego w zakresie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Jeśli chcesz załączyć kilka dokumentów zeskanuj je jako całość i dołącz jako jeden plik.

 • Wymaganą długość doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi okres świadczenia pracy. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • W związku z możliwością przeprowadzenia wybranych etapów rekrutacji w sposób zdalny prosimy o podanie w składanych ofertach adresu e-mail.

 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Nabór odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Wzory oświadczeń, które można wykorzystać zamieszczone na stronie BIP Izby: https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

 • Praca Gorzów Wielkopolski
 • Gorzów Wielkopolski - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  223 209
  27 717