.
Starszy księgowy
 • Gdańsk
Starszy księgowy
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy księgowy


Morski Oddział Straży Granicznej w GdańskuKomendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy księgowy

w Zespole Planowania i Rozliczeń Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, budynek I piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • W celu realizacji zadań wykonywanych przez MPOSG prowadzenie obsługi umów w zakresie: bieżącej płatności za zrealizowane roboty i prace, zwalnianie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób oraz w terminach określonych w zawartych umowach.
 • Prowadzenie książki kontowej oraz dokonywanie jej uzgadniania z wyznaczonymi komórkami w MOSG w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 • Prowadzenie rejestru umów i zleceń, zamówień publicznych (realizowanych bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych), prowadzenie rejestru sprzedaży VAT w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w celu przesyłania odpowiednim komórkom SG.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
 • złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie zgody na udział w procedurze sprawdzającej w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  ul. Oliwska 35

  80-563 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,690 – tj. 3701,86 zł brutto + dodatek za wysługę lat.Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.W związku z powyższym, za kompletne uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

 • Praca Gdańsk
 • Księgowa gdański
 • Księgowy Gdańsk
 • Księgowy Pruszcz Gdański
 • Księgowy Nowy Dwór Gdański
 • Księgowy Starogard Gdański
 • Księgowy gdański
 • Księgowa Gdańsk
 • Księgowa Pruszcz Gdański
 • Księgowa Nowy Dwór Gdański
 • Księgowa Starogard Gdański
 • Gdańsk - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  217 115
  26 643