.
Starszy księgowy
 • Bydgoszcz
Starszy księgowy
Bydgoszcz, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Starszy księgowy


Izba Administracji Skarbowej w BydgoszczyDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy księgowy do spraw planowania i kontroli finansowej

w Dziale Planowania i Kontroli Finansowej (IFK) w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Warunki pracy • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,

 • budynek urzędu nie przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji można znaleźć na stronie:

  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bydgoszczy/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/3WpQ/content/dostepnosc-architektoniczna?Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje planowanie budżetowe w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • Monitoruje wykonanie planu finansowego i dokonuje analizy budżetowej w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym
 • Przeprowadza kontrolę finansową w Izbie Administracji Skarbowej
 • Nadzoruje obieg dokumentów finansowo-księgowych
 • Wykonuje zadania wierzyciela w zakresie należności Izby Administracji Skarbowej
 • Wykonuje wyroki w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego
 • Sporządza sprawozdania budżetowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub w obszarze administracji skarbowej
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe preferowane: ekonomiczne, albo wyższe nieprofilowani i studia podyplomowe
  w zakresie ekonomii lub rachunkowości
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i bankowości elektronicznej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7

  85-056 Bydgoszcz

  z dopiskiem „oferta pracy IAS Bydgoszcz –IFK”

  Decyduje data: zgłoszenia elektronicznego lub stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu w przypadku zgłoszenia w formie papierowej

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Dokumenty zawarte w ofercie pracy składane w formie papierowej, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenia, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą.ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).Dokumenty zawarte w ofercie pracy składane w formie elektronicznej, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenia, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą. Dokumenty te muszą być zeskanowane po ich uprzednim podpisaniu.Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.Należy dołączyć aktualnie obowiązujące oświadczenia. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór → Wzory Oświadczeń). 

Polecamy inne podobne oferty pracy

Bydgoszcz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 190
22 129