.
Starszy inspektor wojewódzki
 • Szczecin
Starszy inspektor wojewódzki
Szczecin, Szczecin, zachodniopomorskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy inspektor wojewódzki


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w SzczecinieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor wojewódzki do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia – członek składu ustalającego

w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Warunki pracy

-Praca w charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym

ośmiogodzinnym.

-Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

-Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej- praca z dokumentami.

-Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniach biurowych na V piętrze budynku, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (2 windy, podjazdy, urządzenia sanitarno- higieniczne).

-Oświetlenie dzienne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ustala poziom potrzeby wsparcia na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o ustalenie potrzeby wsparcia w miejscu pobytu osoby, w miejscu wyznaczonym przez Wojewódzki Zespół lub w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu.
 • Wydaje wraz z innym członkiem składu ustalającego decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia w I instancji.
 • Wydaje wraz z innym członkiem składu ustalającego decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia w wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
 • Sprawdza pod względem merytorycznym oraz formalno-prawnym decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia członków składów ustalających, niebędących etatowymi pracownikami Wojewódzkiego Zespołu.
 • Udziela informacji o trybie i zasadach postępowania o wydanie decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma, wnioski lub skargi w sprawach z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze pomocy społecznej lub zdrowia
 • znajomość ustawy oraz przepisów wykonawczych z nimi związanych: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o pomocy społecznej
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. 2 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, pielęgniarstwo lub studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe
 • posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 4 treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kategorii B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  w formie papierowej:

  - osobiście, w siedzibie urzędu, w zamkniętej kopercie na adres:

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

  Kancelaria Urzędu

  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.45) lub

  - pocztą, na adres:

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

  Biuro Organizacji i Kadr;ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  w formie elektronicznej:

  - za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres z dopiskiem: "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 129294

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania

określone w niniejszym ogłoszeniu.

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu

Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn

formalnych,

Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia

zawodowego/stażu

pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego

etapu rekrutacji.

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego

telefonicznie lub e-mailem,

Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze

Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia

naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna

Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia

Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW w zakładce

„Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Szczecin
 • Inspektor Szczecin
 • Szczecin - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  196 323
  26 079