.
Starszy inspektor wojewódzki
 • Warszawa
Starszy inspektor wojewódzki
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy inspektor wojewódzki


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor wojewódzki do spraw złóż kopalin

w Wydziale Nadzoru Prawnego w Oddziale Legislacji i Koordynacji

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na II piętrze, wystąpienia publiczne, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty zarządzeń zastępczych dotyczących udokumentowania złóż kopalin oraz złóż węglowodorów w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu województwa
 • Prowadzi zbiory i rejestry decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną obszarów udokumentowanych, złóż kopalin oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla terenu województwa
 • Pełni zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku: prawo, administracja, gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: prawo geologiczne i górnicze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  - pocztą, kurierem bądź osobiście

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta

  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)

  z dopiskiem „Oferta pracy WNP-II/7”

  lub

  - elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP

  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

  /t6j4ljd68r/skrytka

  UWAGA!

  Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące

  rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.

 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


138 687
22 527