.
Starszy inspektor weterynaryjny
 • Koło
Starszy inspektor weterynaryjny
Koło, Koło, wielkopolskie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w KolePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00,

- praca w zespole,

- praca w terenie (powiat kolski) - prowadzenie kontroli podmiotów,

- wyjazdy służbowe,

- wyjazdy szkoleniowe,

- samodzielne kierowanie samochodem służbowym,

- brak wysiłku fizycznego

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- brak wind i podjazdów,

- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi rejestry zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego oraz aktualizuje te rejestry
 • egzekwuje wymagania weterynaryjne związane z przywozem i wywozem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • kontroluje przestrzeganie wymagań weterynaryjnych
 • certyfikuje przesyłki kierowane na rynek Wielkiej Brytanii (BREXIT)
 • pobiera próbki do badań monitoringowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kat.B
 • Znajomość polskich i unijnych przepisów prawa weterynaryjnego oraz prawa administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa jazdy
 • Oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii

  ul. Bogumiła 65

  62-600 Koło

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Polecamy inne podobne oferty pracy

Koło - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


165 708
27 228