.
Starszy inspektor
 • Opole
Starszy inspektor
Opole, Opole, opolskie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w OpoluKomendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor do spraw wydatków osobowych

w Zespole Wydatków Osobowych Wydziału Finansów KWP w Opolu

Warunki pracy

- Budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,- zagrożenie korupcją,- stres związany z pracą pod presją czasu,- obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje wszelkie czynności związane z prawidłowym i terminowym sporządzaniem list płac, dekretowaniem poszczególnych dokumentów, terminowym dokonywaniem potrąceń sądowych, komorniczych oraz pochodzących od innych, uprawnionych w tym zakresie instytucji.
 • Comiesięcznie rozlicza podatek zryczałtowany oraz dochodowy od osób fizycznych, coroczne uzgadnia i wystawia druki PiT.
 • Comiesięcznie rozlicza składki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz funduszu pracy.
 • Dokonuje rozliczeń dodatkowych należności, nalicza nagrody roczne, wypełnia stosowną dokumentację dotyczącą funkcjonariuszy i pracowników w związku z przyjęciem, zwolnieniem lub przeniesieniem do innej jednostki.
 • Obsługuje system informatyczny System Wspomagania Obsługi Policji ( SWOP ), prowadzi manualne karty uposażeń i wynagrodzeń z comiesięcznym zapisem dokonywanych wypłat wszelkich należności.
 • Nalicza świadczenia roczne – art.117 ustawy o Policji, przysługujące zwolnionym funkcjonariuszom.
 • Wystawia na żądanie funkcjonariuszy, pracowników i urzędów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędną dokumentację płacową, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ( druk ZUS Rp-7 ) z całego okresu zatrudnienia.
 • Nalicza należności płatne z innych funduszy: tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, fundusz Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych, fundusz ubezpieczenia grupowego PZU Życie SA, fundusz socjalny dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin, realizacja wydatków pochodzących ze środków PUP oraz gminnych przeznaczonych na realizację przez Policję dodatkowych zadań.
 • Archiwizuje dokumentację płacową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach płacowo-kadrowych
 • Skrupulatność, dokładność, asertywność, rzetelność, kreatywność, umiejętność konsultowania, przekonywania i argumentowania.
 • Działanie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Znajomość obliczania płac.
 • Umiejętność interpretacji przepisów dodatkowych, prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń oraz pracy w zespole.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach płacowo-kadrowych w jednostkach budżetowych
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • obsługa Microsoft Office oraz Płatnika,
 • znajomość zagadnień z zakresu naliczania płac, rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP,
 • znajomość ustawy o Policji oraz przepisów dotyczących rozliczania płac pracowników i funkcjonariuszy,
 • Obsluga specjalistycznych programów komputerowych (SWOP, Płatnik)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji

  Korfantego 2

  45-077 Opole  z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 30 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wynagrodzenie brutto w wys. ok. 4020 zł. + wysługa lat,dodatkowo: nagroda roczna 13-pensja + nagrody kwartalne.Dodatkowe informacje: 47 422 24 12.Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne! Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Opole - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 708
20 823