.
Starszy inspektor
 • Kielce
Starszy inspektor
Kielce, Kielce, świętokrzyskie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Starszy inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor do spraw wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Warunki pracy • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • stres związany z obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Wydaje postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Wprowadza do bazy danych informacje geoprzestrzenne o realizowanych przedsięwzięciach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie profilowane lub wyższe z zakresu ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze ochrony środowisko
 • Znajomość przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Excel), poczty elektronicznej, Internetu, korzystania z zasobów informacji przestrzennej
 • Umiejętności organizacyjne i pracy w zespole
 • Umiejętność czytania map i dokumentacji projektowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego roboczego UE na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność wprowadzania informacji do bazy danych geoprzestrzennych
 • Asertywność
 • Kreatywność w działaniu
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego roboczego UE

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

  ul. Karola Szymanowskiego 6

  25-361 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. • Pamiętaj o podaniu swoich danych kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu)

Polecamy inne podobne oferty pracy

Kielce - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


134 662
22 827