.
Specjalista
 • Gdynia
Specjalista
Gdynia, Gdynia, pomorskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Urząd Morski w GdyniDyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw Narodowego Systemu SafeSeaNet o łączności radiowej

w Inspektoracie Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańcharakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)

- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy),

- krajowe wyjazdy służbowe,

- zagraniczne wyjazdy służbowe,

- pernamentna obsługa klientów zewnętrznychmiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- winda

- brak podjazdu

- brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

- drzwi odpowiedniej szerokości

- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychczynniki fizyczne

- promieniowanie: elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpiecznainne czynniki, w tym niebezpieczne- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- praca zmianowa/nocna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitoruje poprawność działania komponentów Narodowego Systemu SafeSeaNet oraz udziela pomocy i wyjaśnień ich użytkownikom
 • przekazuje informacje użytkownikom systemu SafeSeaNet poprzez uruchamianie właściwych Instrukcji ISO (w sytuacjach kryzysowych po autoryzacji bezpośredniego przełożonego)
 • kontaktuje się z krajowymi użytkownikami Narodowego SSN (LCA) oraz National Single Window w przypadkach występujących nieprawidłowości odnośnie wprowadzanych przez nich danych
 • prowadzi całodobową łączność i nasłuch na międzynarodowych częstotliwościach radiowych przeznaczonych do alarmowania i bezpieczeństwa w systemie łączności GMDSS oraz utrzymuje stałą łączność operacyjną pomiędzy Centrum Bezpieczeństwa Morskiego (CBM) a Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni (MRCK)
 • współpracuje z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zgodnie z obowiązującymi procedurami prowadzenia łączności i nasłuchu na polskich obszarach morskich
 • współpracuje ze służbą Krajowego Koordynatora PSC w zakresie zgłaszanych nieprawidłowości związanych z zawinięciami statków do portów polskich oraz koordynuje prawidłowy przepływ informacji pomiędzy Narodowym SSN a systemem informatycznym Port State Control – THETIS
 • gromadzi i analizuje informacje o błędnym działaniu systemów oraz współpracuje z serwisem technicznym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku nawigacja, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, bezpieczeństwo morskie państwa
 • świadectwo operatora GMDSS (GOC) lub świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość zagadnień związanych z monitorowaniem ruchu morskiego, w szczególności znajomość ogólna systemu SafeSeaNet
 • znajomość systemów monitorowania ruchu ze szczególnym uwzględnieniem AIS, LRIT
 • znajomość przepisów i obsługi systemów radiowych związanych z Systemem GMDSS
 • znajomość Nawigacyjnego Słownika Frazeologicznego IMO
 • bardzo dobra obsługa komputera, diagnozowanie napotykanych nieprawidłowości w działaniu systemów i aplikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • kurs operatora VTS
 • kurs obsługi ECDIS, SWIBŻ
 • biegła znajomość języka angielskiego (C1 wg ESOKJ)
 • znajomość problematyki związanej z wdrażaniem elektronicznych systemów składających się na funkcjonowanie Narodowego Systemu SSN oraz National Single Window
 • znajomość logistyki w zakresie obrotu portowego
 • znajomość podstaw języka XML oraz podstawowych zasad budowy dokumentów XML
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • skuteczna komunikacja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Gdyni

  ul. Chrzanowskiego 10

  81-338 Gdynia

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),

• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,

• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5561,55 zł - 5806,88 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne,

• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,

• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 36 00, 58 355 36 06

Polecamy inne podobne oferty pracy

Gdynia - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


134 631
22 692