.
Specjalista
 • Warszawa
Specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Urząd do Spraw Cudzoziemców w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista

w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów, Biuro Szefa Urzędu

Warunki pracy • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, częściowo przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi bieżący nadzór nad wydatkowaniem środków przyznanych dla projektów, finansowanych ze źródeł zagranicznych, a także wypełnia obowiązki związane z rozliczeniem i sprawozdawczością finansową przedmiotowych projektów.
 • Przygotowuje wnioski o zapewnienie finansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rzecz realizowanych przez Urząd projektów finansowanych z funduszy zagranicznych oraz wnioski o uruchomienie tych środków, jak również sporządza wnioski o dokonanie niezbędnych korekt/zmian wydanych decyzji, w tym nadzoruje terminowość wysyłania ww. wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizację warunków określonych w obowiązującej w tym zakresie procedurze.
 • Współpracuje przy tworzeniu budżetów do dokumentacji aplikacyjnej projektów finasowanych z funduszy zagranicznych oraz nadzoruje terminowość przepływu środków finansowych na działania przewidziane w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Konsultuje dokumentację przetargową dotyczącą działań wchodzących w zakres projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, w tym w szczególności pod kątem środków budżetowych lub rezerwy celowej budżetu państwa, przyznanych Urzędowi na realizację projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie, rozliczanie, audyt i kontrolę projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu wymaganą zgodnie z wytycznymi danego funduszu, a także przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw.
 • Sporządza analizy i zestawienia na potrzeby przełożonych, kierownictwa Urzędu i instytucji zewnętrznych oraz wykonuje inne prace i czynności zlecone przez przełożonych, związane z funkcjonowaniem biura.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu przygotowywania i realizacji projektów.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość obsługi programu Ms Excel.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy zagranicznych.
 • wykształcenie: wyższe w zakresie finansów publicznych/rachunkowości budżetowej/ekonomii lub studia podyplomowe ww. zakresie.
 • Znajomość wytycznych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji.
 • Znajomość elementów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych w zakresie ogólnych zasad klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki sektora finansów publicznych.
 • Znajomość procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
 • Znajomość języka angielskiego - poziom B2.
 • Przeszkolenie w zakresie przepisów o finansach publicznych/procedury zapewnienia i uruchomienia środków rezerwy celowej budżetu państwa na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • INFORMACJA O OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia certyfikatu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie przepisów o finansach publicznych/procedury zapewnienia i uruchomienia środków rezerwy celowej budżetu państwa na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców

  ul. Taborowa 33

  02-699 Warszawa

  z dopiskiem: "Specjalista w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu - Ogłoszenie nr 129272"  Dokumenty można składać w formie papierowej lub można również przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres (wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76; 175 94; 175 62).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Kandydaci i kandydatki zakwalifikowani/e do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni/e telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.

 • Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.

 • Prosimy o nie nadsyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA -INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.

 • Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia

 • Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe.Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

 • PROSIMY O NIE PRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (Zoom).

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

 • Praca Warszawa
 • Specjalista SEO Warszawa
 • Specjalista SEM Warszawa
 • Specjalista ds. Zakupów Warszawa
 • Specjalista ds. marketingu Warszawa
 • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
 • Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
 • Specjalista ds. Eksportu Warszawa
 • Specjalista ds. transportu Warszawa
 • Specjalista ds. HR Warszawa
 • Specjalista ds. turystyki Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  223 209
  27 717