.
Specjalista
 • Warszawa
Specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Główny Urząd Miar w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju zawodowego

w Wydziale Kadr i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją.W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji, w tym w szczególności kieruje pracowników na szkolenia zgodnie z planem szkoleń, przygotowuje dokumenty wymagane do skierowania pracownika na szkolenie oraz do rozliczenia szkolenia
 • Prowadzi ewidencje szkolonych i rejestry zrealizowanych szkoleń oraz sporządza okresowe analizy, raporty i sprawozdania z zakresu działalności szkoleniowej
 • Organizuje służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Urzędzie
 • Organizuje praktyki, wolontariaty, staże i wizyty techniczne we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych i uczelniami
 • Współpracuje z uczelniami kształcącymi na kierunkach zbieżnych z profilem działalności GUM, reprezentuje instytucję m.in. podczas targów pracy i w kontaktach z biurami karier studenckich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego związanego z organizacją szkoleń
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i rozporządzenia w sprawie szkoleń członków korpusu służby cywilnej
 • Znajomość zagadnień dotyczących organizowania i prowadzenia szkoleń
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość rynku szkoleniowego
 • Podstawowa znajomość ustawy prawo o miarach
 • Umiejętność komunikacji, współpracy, organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi: MS Word, MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego związanego z organizacją szkoleń w służbie cywilnej
 • wykształcenie: wyższe administracyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, psychologia lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość regulacji w zakresie wolontariatu, staży, praktyk

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar

  Biuro Dyrektora Generalnego

  ul. Elektoralna 2

  00-139 Warszawa  Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM".

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 218
21 690