.
Specjalista
 • Katowice
Specjalista
Katowice, Katowice, śląskie, Polska
Służba Cywilna
11. 5. 2024
Informacje o stanowisku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw administracyjno-technicznych

w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym

SpecjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje całokształt spraw związanych z środkami transportu Wojewódzkiego Inspektoratu, w celu zapewnienia bezpiecznej i zgodnej z przepisami eksploatacji samochodów służbowych, w tym przeglądów technicznych ubezpieczenia samochodów oraz niezbędnych napraw;
 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu zakupu potrzebnych towarów i usług oraz na bieżąco zaopatruje Inspektorat w niezbędne materiały z wykorzystaniem właściwych procedur;
 • Prowadzi księgi inwentarzowe w celu ewidencji składników majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • Koordynuje umowy z operatorami telefonii komórkowej w celu zabezpieczenia potrzeb jednostki w zakresie dostępu do aparatów telefonicznych i ich oprzyrządowania;
 • W zastępstwie prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej w celu właściwego wypełniania obowiązków Inspektoratu w zakresie organizacji obrony cywilnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Ogólna znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Obsługa komputera w środowisku Windows-pakiet Office,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: brak
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność i incjatywa;
 • Ogólna znajomość przepisów Ustawy o obronie Ojczyzny,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu - prawo jazdy
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  40-022 Katowice, ul. Konstantego Damrota 16

  Dokumenty aplikacyjne można również wysyłać przez ePUAP

Warunki pracy

Praca z wykorzystaniem komputera, prowadzenie samochodu służbowego kat. B, zagrożenie korupcją  .

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Podaj nr telefonu i/lub adres poczty elektronicznej do kontaktu.Złóż oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.gov.pl/web/wios-katowice w zakładce Praca - Regulamin naboru oraz wzory dokumentów.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/data osobistego dostarczenia oferty do urzędu) a w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu.

 

 • Praca Katowice
 • Specjalista SEO Katowice
 • Specjalista SEM Katowice
 • Specjalista ds. Sprzedaży Katowice
 • Specjalista ds. Zakupów Katowice
 • Specjalista ds. marketingu Katowice
 • Specjalista ds. ofertowania Katowice
 • Specjalista ds. Zarządzania Katowice
 • Specjalista ds. Eksportu Katowice
 • Specjalista ds. transportu Katowice
 • Specjalista ds. HR Katowice
 • Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  23 869
  6 750