.
Specjalista
 • Warszawa
Specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw obsługi kadrowej pracowników

w Wydziale Kadr

Warunki pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 • Ustala uprawnienia pracownicze, w szczególności do urlopu wypoczynkowego, dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przygotowuje dokumentację w tym zakresie,
 • Opiniuje wnioski i podania dotyczące spraw pracowniczych pod względem formalno-merytoryczno-prawnym oraz przygotowuje projekty stanowiska Wydziału Kadr w zakresie spraw pracowniczych,
 • Obsługuje kadrowe informatyczne bazy danych pracowników, poprzez wprowadzanie danych osobowych i wynikających ze stosunku pracy, aktualizację i ich generowanie,
 • Prowadzi ewidencję etatowo-osobową,
 • Przygotowuje dokumenty ubezpieczeniowe związane ze zgłoszeniem, zmianą oraz wyrejestrowaniem pracowników i członków ich rodzin z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego i niezwłocznie przekazuje do komórki orgaznizacyjnej KSP do spraw finansów i budżetu,
 • Opracowuje wewnętrzne akty prawne dotyczące procesów kadrowych oraz opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych KSP w zakresie dotyczącym spraw kadrowych pracowników,
 • Przygotowuje i kompletuje akta spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Dobra znajomość ustaw w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy: Kodeksu pracy, o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do tych ustaw, o pracownikach urzędów państwowych oraz aktu wykonawczego w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zgłoszeń do ubezpieczenia, prowadzenia kont i rejestrów oraz zasad rozliczania składek i zasiłków, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych, o związkach zawodowych, o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • Umiejętności: stosowania prawa, analityczne, argumentowania, formułowania wniosków i opinii, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe : prawnicze lub podyplomowe z zakresu prawa pracy
 • Znajomość ustaw: o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, o ochronie danych osobowych,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 ze zm. ),
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku kandydat/kandydatka nie pracował/ła, nie pełnił/ła służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:  Sekcja ds. Doboru

  Wydział Kadr

  Komenda Stołeczna Policji

  Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa;

  bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WKadr-14/X/23"  W formie elektronicznej poprzez:

  1)Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej(e- PUAP) lub

  2)pocztę elektroniczną na adres e-mail:  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 2,5090 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy

 • Praca Warszawa
 • Specjalista SEO Warszawa
 • Specjalista SEM Warszawa
 • Specjalista ds. Sprzedaży Warszawa
 • Specjalista ds. Zakupów Warszawa
 • Specjalista ds. marketingu Warszawa
 • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
 • Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
 • Specjalista ds. Eksportu Warszawa
 • Specjalista ds. transportu Warszawa
 • Specjalista ds. HR Warszawa
 • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  196 323
  26 079