.
Specjalista
 • Warszawa
Specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Specjalista


Państwowa Agencja Atomistyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw obsługi stacji pomiarowych krajowego systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

w Wydziale Monitoringu i Prognozowania, Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, w tym na prowadzeniu prac projektowych i analitycznych funkcjonowania stacji PMS i sieci stacji PMS, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.Realizacja zadań związana z:

 • wysiłkiem fizycznym;

 • pracą w terenie;

 • nietypowymi godzinami pracy;

 • krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi;

 • częstą obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa);

 • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrzBudynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada wejście z poziomu „0”. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczy w analizowaniu i ocenie pod względem jakości, bezpieczeństwa, niezawodności i przydatności różnych rodzajów stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych – Permanent Monitoring Stations (PMS) różnych producentów pod kątem realizacji programu PPEJ
 • uczestniczy w analizie i ocenie działania sieci stacji PMS oraz optymalizacji wielokierunkowej sieci, w tym udział w wyborze terenu pod stacje PMS oraz w posadawianiu i uruchamianiu stacji PMS w terenie pod kątem realizacji programu PPEJ
 • uczestniczy w zarządzaniu siecią przesyłową danych ze stacji PMS pod względem funkcjonalnym, bezpieczeństwa informatycznego i przeciwdziałania możliwym atakom terrorystycznym pod kątem realizacji programu PPEJ
 • uczestniczy w kalibrowaniu sond radiometrycznych stacji PMS w terenie oraz wzorcowaniu sond stacji PMS w laboratoriach wzorcujących
 • wspiera w opiniowaniu oraz uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych, a także wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie pomiarów środowiskowych promieniowania jonizującego
 • uczestniczy w opiniowaniu raportów z realizacji zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ze szczególnym uwzględnieniem programu PPEJ
 • współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami krajowymi i zagranicznymi, w celu realizacji porozumień i zobowiązań PAA w zakresie pomiarów środowiskowych promieniowania jonizującego
 • uczestniczy w obsłudze komputerowych systemów wspomagania decyzji służących do wykonywania prognoz i analiz rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożenia ludności i środowiska na wypadek zdarzenia radiacyjnego w obiektach jądrowych, w tym programów analizujących poprawność i bezpieczeństwo przesyłu wyników pomiarowych pobieranych ze stacji PMS z uwzględnieniem programu PPEJ

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie na kierunkach elektronicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność projektowania i analizy układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, w tym w technikach grubowarstwowych
 • umiejętność programowania w językach niskiego rzędu (mnemoniki), oraz powłokach systemowych na platformach Windows, Linux, BSD i w językach wyższego rzędu (np. C++ lub podobne)
 • znajomość oprogramowania sieciowego w tym VPN, IPS/IDS oraz BIND na platformach Linux lub BSD
 • umiejętność obsługi baz danych
 • znajomość zagadnień zbierania danych z układów rozproszonych
 • umiejętność wykonywania instalacji terenowych układów elektronicznych i ich zabezpieczenia
 • znajomość zagadnień realizacji instalacji światłowodowych i kablowych niskiego napięcia
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa transferu danych, oraz zabezpieczenia systemów komputerowych przed nieuprawnionymi informacjami.
 • dobra znajomość pakietów biurowych na platformy Windows i Linux
 • umiejętność dobrego organizowania pracy własnej
 • wysoka kultura osobista
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs na inspektora ochrony radiologicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
 • znajomość ustawy – Prawo Atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych
 • znajomość prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony radiologicznej
 • umiejętność programowania macierzy FPGA
 • wiedza z zakresu ochrony radiologicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu Prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - kurs na inspektora ochrony radiologicznej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

  Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:

  Państwowa Agencja Atomistyki

  ul. Bonifraterska 17

  00-203 Warszawa

  z dopiskiem: Kadry "Specjalista CEZAR/WMP (110345)”

  Decyduje data wpływu oferty do urzędu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa.

 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności,  zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje.

 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów na kolejny etap naboru.

 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

 • Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


155 509
22 741