.
Specjalista ds. organizacji projektów inwestycyjnych
 • Oświęcim
Specjalista ds. organizacji projektów inwestycyjnych
Oświęcim, Oświęcim, Małopolskie, Polska
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
27. 8. 2022
Informacje o stanowisku

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

zatrudni na stanowisko:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu prowadzi obecnie szereg projektów inwestycyjnych obejmujących zarówno zabytkowe budynki dawnego obozu koncentracyjnego, jak i obiekty spoza obszaru ścisłej ochrony konserwatorskiej. Projekty te polegają m.in. na remoncie i/lub przebudowie budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby różnych funkcji muzealnych (np. funkcji administracyjnych, wystawienniczych, obsługi odwiedzających).W związku z powyższym poszukiwani są kandydaci, którzy w ramach istniejących zespołów projektowych będą wykonywać zadania w zakresie przygotowania (faza projektowa) oraz realizacji (faza wykonawcza) inwestycji.

Zakres obowiązków:

 • wsparcie zespołu projektowego w organizacji wielobranżowego projektu inwestycyjnego;
 • uczestniczenie w pracach zespołu projektowego we wszystkich fazach projektu inwestycyjnego (od założeń

  i wytycznych, przez studium wykonalności, dokumentację projektową, pozyskiwanie decyzji administracyjnych

  i realizację inwestycji do ostatecznego rozliczenia projektu oraz przekazania obiektu do użytkowania);
 • współpraca z organami administracji, projektantami, wykonawcami oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego;
 • tworzenie umów i innych dokumentów formalnych (w oparciu o ustawę PZP) oraz opracowywanie raportów

  i sprawozdań dla potrzeb projektu;
 • wykonywanie innych bieżących prac związanych z projektem i jego administracją.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie inżynierskie (w zakresie budownictwa, instalacji elektrycznych, sanitarnych, architektury lub pokrewne);
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • znajomość zasad sporządzania przedmiarów i kosztorysów;
 • znajomość programów MS Office (w szczególności Excel, Project) AutoCAD, ArchiCAD, Norma;
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia oraz dobrej organizacji pracy własnej;
 • biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy cudzoziemców);

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia przy prowadzeniu robót budowlanych i prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych;
 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach;
 • pakiet socjalny
 • pracę w ciekawym, międzynarodowym środowisku.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Umowa o pracę na czas określony

Stanowisko wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej:

 • praca na wysokości powyżej 3 metrów (na potrzeby poruszania się po placu budowy).

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys zawierający klauzulę o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku 'Aplikuj teraz'.

Termin składania ofert  od 26.08.2022 r. do skutecznego zakończenia naboru.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami

Każda złożona aplikacja musi zawierać poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781 t.j.  póz. zm.)

 

INFORMACJA OGÓLNAdotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy

w Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim,NIP 549-000-55-49, Regon 000276015 (zwane dalej Muzeum);2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@auschwitz.org, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim; 3.Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami),4.Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;5.Muzeum nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.6.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.7.W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:a)prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,b)prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,c)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy Rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.8.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, naruszałoby przepisy ogólnego Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.,9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami); ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji10.Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” - pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.11.Muzeum nie profiluje danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy.W sprawach nieuregulowanych w “RODO” zastosowanie ma Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781 t.j. póz. zm.)

Polecamy inne podobne oferty pracy

Oświęcim - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


154 443
27 554