.
Specjalista ds. drogownictwa
 • Michałowice
Specjalista ds. drogownictwa
Michałowice, Michałowice, Małopolskie, Polska
GMINA MICHAŁOWICE - Urząd Gminy Michałowice
6. 2. 2024
Informacje o stanowisku

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • nadzorowanie i koordynacja procesu projektowania i realizacji zadań inwestycyjnych drogowych i sieciowych;
 • odbiór i opiniowanie dokumentacji technicznej dla przygotowywanych do realizacji zadań inwestycji drogowych i sieciowych;
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich;
 • koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych drogowych i sieciowych;
 • odbiór obiektów od wykonawcy;
 • sporządzanie dokumentów OT dla zakończonych zadań;
 • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne i zawarcie umów na opracowywanie dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych oraz kontrola ich realizacji;
 • przygotowywanie zleceń, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z wewnętrznym regulaminem oraz kontrola ich realizacji;
 • przygotowywanie zgłoszeń robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami;
 • przygotowanie dokumentów do rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy;
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach środków dedykowanych do realizacji inwestycji drogowych.


WYMAGANIA:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie: wyższe techniczne - budowlane,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustaw: Prawa zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz ustawy o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej roczny staż w administracji publicznej, na podobnym stanowisku, w tym doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub inwestycji,
 • doświadczenie zawodowe (co najmniej 2 lata) w techniczno-budowlanym obszarze budownictwa,
 • znajomość zasad realizacji inwestycji ze środków publicznych i zasad ich rozliczania,
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych oraz komunikatywność.


OFERUJEMY:

Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • wynagrodzenie zasadnicze do 5 700 złotych brutto, dodatek stażowy do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • ryczałt samochodowy,
 • w przypadku osób, które nie odbyły służby przygotowawczej przewidzianej ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).

 • Praca Michałowice
 • Michałowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  162 430
  23 659