.
Specjalista
 • Warszawa
Specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Główny Inspektorat Sanitarny w WarszawieDyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista

w Wydziale do spraw Systemu RASFF i AAC, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w związku z tym w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje i analizuje w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym informacje o niebezpiecznej żywności i paszach zgłaszanych do europejskiego systemu RASFF wymagające podjęcia działań właściwych organów w Polsce i przedstawia do akceptacji przełożonych propozycje reakcji ze strony GIS na te informacje, w tym przygotowuje ostrzeżenia publiczne publikowane na stronie internetowej GIS
 • Tworzy raporty w języku angielskim do Komisji Europejskiej o działaniach organów urzędowej kontroli żywności i pasz w Polsce związanych z powiadomieniami RASFF
 • Udziela kompleksowych informacji na temat systemu RASFF i zagrożeń występujących w żywności w odpowiedzi na pytania podmiotów branży spożywczej, interesantów, konsumentów. W porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowuje wkłady merytoryczne do odpowiedzi na pytania posłów (interpelacje), dziennikarzy, organów kontroli/audytu (NIK, KE), organów ścigania (Policja, Prokuratura), wnioski o dostęp do informacji publicznej
 • Monitoruje i analizuje informacje o żywności i paszach niezgodnych z prawem żywnościowym/paszowym zgłaszane do europejskiego systemu AAC wymagające podjęcia działań właściwych organów w Polsce i przedstawia do akceptacji przełożonych propozycje reakcji ze strony GIS na te informacje
 • Współrealizuje zadania związane z prowadzeniem punktu kontaktowego Polski ds. europejskiego programu szkoleniowego w zakresie bezpieczeństwa żywności Better Training for Safer Food
 • Uczestniczy w inicjatywach związanych z rozwojem sieci RASFF i AAC w Polsce (m.in. prowadzi szkolenia z tego zakresu)
 • Uczestniczy w kontrolach i audytach prowadzonych przez pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Wojewódzkich, Powiatowych oraz Granicznych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, tworzy raporty i sprawozdania z działalności kontrolnej i audytowej
 • Uczestniczy w roli eksperta w posiedzeniach gremiów Unii Europejskiej dotyczących systemu RASFF/AAC i zagrożeń występujących w żywności, w tym przedstawia stanowisko Polski oraz bierze udział w inicjatywach związanych z rozwojem systemu RASFF/AAC w Polsce

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe technologia żywności lub żywienie człowieka lub pokrewne lub zdrowie publiczne lub pokrewne lub chemia lub biochemia lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa żywności
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów krajowych i unijnych z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość pakietu MS Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość problematyki związanej z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym w szczególności z bezpieczeństwem żywności
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


135 826
23 592