.
Specjalista
 • Katowice
Specjalista
Katowice, Katowice, śląskie, Polska
Służba Cywilna
9. 9. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw prawnych

w Wydziale Prawnym

Warunki pracy

Oświetlenie naturalne i sztuczne. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego. Wymuszona siedząca pozycja ciała. Kontakt z klientem zewnętrznym, w tym z obcojęzycznym.Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy na parterze budynku. Praca na tym stanowisku w zdecydowanej części jest pracą przy monitorze z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych. W zakresie obowiązków służbowych pracownika występuje obsługa stanowiska komputerowego, skanera i innych urządzeń biurowych. Obsługa specjalistycznego oprogramowania wspomagającego pracę inspektorów transportu drogowego.Budynek jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych. Toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych na 2 piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnia obsługę prawną inspektoratu w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych i egzekucyjnych,
 • analizuje prawidłowość prowadzonych przez inspektorów postępowań administracyjnych i wydawanych decyzji,
 • udziela opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w działalności Inspektoratu,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez organ II instancji oraz po wyrokach sądów administracyjnych, a także w sprawach przekazanych przez policję (tj. przygotowuje projekty decyzji, postanowień oraz pism w toku postępowań),
 • prowadzi sprawy związane z procedurą odwoławczą od decyzji wydawanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
 • dokonuje czynności mających na celu dochodzenie należności pieniężnych,
 • prowadzi postępowania kontrolne organów wydających uprawnienia przewozowe kończące się wydaniem protokołu lub sprawozdania z kontroli oraz sporządza wystąpienia pokontrolne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa
 • Znajomość przepisów z zakresu transportu drogowego (międzynarodowych, unijnych, krajowych – ustawy i rozporządzenia), znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Umiejętność argumentowania, przekonywania.
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka obcego obowiązującego w krajach Unii Europejskiej w stopniu komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kat.B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

  ul. Żeliwna 38

  40-599 Katowice

  z dopiskiem – specjalista ds. prawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

List motywacyjny podpisz odręcznie.Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia - to bardzo ważne, aby Twoja aplikacja nie została odrzucona z przyczyn formalnych.Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.Pracę możesz rozpocząć od miesiąca października 2023 r. Przewidywany okres zatrudnienia do września 2024 r.

Polecamy inne podobne oferty pracy

Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


130 620
22 254