.
Specjalista
 • Warszawa
Specjalista
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Służba Cywilna
16. 11. 2022
Informacje o stanowisku

Specjalista


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw koordynacji kontroli zewnętrznych, analiz oraz wykonywania kontroli

Biuro Kontroli i Audytu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.2.       Zagrożenie korupcją.3.       Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z podmiotami kontroli zewnętrznej, w tym dokonuje weryfikacji jakościowej odpowiedzi przed ich przekazaniem do podmiotów zewnętrznych.
 • Współpracuje z innymi urzędami i instytucjami w zakresie wykonywania zadań kontroli zewnętrznych.
 • Uczestniczy w monitoringu realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli zewnętrznych.
 • Wykonuje kontrole w komórkach organizacyjnych MSZ oraz jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra oraz sporządza dokumentację związaną z kontrolami.
 • Sporządza analizy w zakresie obejmującym obszary merytoryczne znajdujące w kompetencjach stanowiska pracy.
 • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdań z realizacji wyników kontroli wykonywanych przez podmioty zewnętrzne dla celów informacyjnych.
 • Prowadzi elektroniczny rejestr kontroli zewnętrznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowane na jednym z kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o funkcjach konsulów.
 • Bardzo dobra znajomość specyfiki pracy w MSZ i w placówkach zagranicznych.
 • Umiejętność: dobrej organizacji pracy; analizy i wnioskowania; logicznego i analitycznego myślenia; argumentowania w tym komunikowania się jasno i efektywnie, ustnie, na piśmie a także przeprowadzania wywiadów z ludźmi celem uzyskania właściwych informacji; pracy w zespole; konsultacji kwestii drażliwych
 • Samodzielność i inicjatywa, skrupulatność, kreatywność, asertywność, systematyczność, dyspozycyjność, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A1.
 • Wiedza z zakresu informatyki.
 • Ogólna znajomość innych aktów prawnych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742).
 • Kwestionariusz aplikacyjny on-line znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=403525ae0e6c4c41b38035661b84df80 (preferowany) lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o przebiegu kształcenia w zagranicznych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Biuro Spraw Osobowych

  Al. J. Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BKA 66/2022

  lub Kwestionariusz aplikacyjny on-line (preferowany)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5486 PLN do ok. 6502 PLN oraz dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2022 poz. 1691 – t.j.).Dziennik Podawczy:

czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 – t.j.)Informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobraniaDokumenty w języku polskim opatrzone podpisem

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, a następnie odwzorowane cyfrowo w przypadku skorzystania z kwestionariusza aplikacyjnego on-line. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.Wymogi dotyczące uznania dyplomu studiów wyższych na uczelni zagranicznej

W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Kontakt:

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 8751 email:Informacja o pracodawcy:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

Polecamy inne podobne oferty pracy

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


131 242
22 157