.
Specjalista
 • Katowice
Specjalista
Katowice, Katowice, śląskie, Polska
Służba Cywilna
27. 10. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw szkód w środowisku i gospodarki odpadami

w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacjio Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Warunki pracy • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów);

 • kontakt z klientem zewnętrznym;

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmuje zgłoszenia o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku i dokonywanie analizy pod kątem zasadności zgłoszenia. W przypadku gdy zgłoszenie jest nieuzasadnione przygotowywanie projektu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, natomiast gdy zgłoszenie jest uzasadnione prowadzenie procedury administracyjnej poprzez wszczęcie postępowania, zebranie materiału dowodowego, oględziny, i w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska odpowiedzialny za wystąpienie zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody nie podejmie działań zapobiegawczych lub naprawczych, przygotowywanie projektu decyzji o nałożeniu na ten podmiot obowiązek przeprowadzenia tych działań. Dokonuje wpisów do rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz aktualizuje i uzupełnia rejestr na każdym etapie postępowania. W razie konieczności, w ramach prowadzonego postępowania, zbiera opinie z innych Wydziałów;
 • prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie zadań określonych w przepisach z zakresu gospodarki odpadami w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami, w szczególności w sprawach pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych, a także w sprawach nakazu usunięcia odpadów składowanych lub magazynowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych w odniesieniu do terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu innego podmiotu;
 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych uzgadniających z podmiotami korzystającymi ze środowiska warunki przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych (w przypadku szkód w środowisku po 30 kwietnia 2007 r.) oraz projekty decyzji ustalających plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz w odniesieniu do szkód w środowisku w powierzchni ziemi powstałych przed 30 kwietnia 2007 r. W razie konieczności, w ramach prowadzonego postępowania dot. uzgodnienia warunków przeprowadzenia działań naprawczych, zbiera opinie z innych Wydziałów;
 • prowadzi postępowania dotyczące podejmowania przez organ działań zapobiegawczych lub naprawczych (wydawanie decyzji określających zakres udostępnienia przez władającego powierzchnią ziemi, zakres, sposób i termin rozpoczęcia i zakończenia działań zapobiegawczych i naprawczych; nadzór nad prowadzeniem działań zapobiegawczych lub naprawczych; ustalanie wysokości odszkodowania na żądanie władającego powierzchnią ziemi);
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wpisu o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi do rejestru historycznych powierzchni ziemi;
 • nakłada obowiązek prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie, ziemi lub wodzie lub monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz obowiązek przeprowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustaw: o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; Prawo ochrony środowiska; o odpadach; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Kodeks postępowania administracyjnego;
 • właściowa organizacja pracy własnej;
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows);
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat. B;
 • przeszkolenie z zakresu technologii GIS.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawo jazdy kat. B;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu technologii GIS (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

  Plac Grunwaldzki 8-10,

  40-127 Katowice

  III piętro, sekretariat pok. nr 302

  z dopiskiem ,,Oferta pracy – specjalista ds. szkód w środowisku i gospodarki odpadami”  lub  - w formie elektronicznej:

  przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /RDOSKAT/SkrytkaESP/

  z dopiskiem ,,Oferta pracy – specjalista ds. skód w środowisku i gospodarki odpadami”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.Oświadczenia oraz klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/oswiadczenia-dla-kandydatow-na-wolne-stanowiska-w-sluzbie-cywilnejOświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.Jeśli ofertę składasz elektronicznie, wówczas własnoręcznie podpisane oświadczenia oraz list motywacyjny dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych dokumentów.Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy i zalecamy.Prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne mailowo lub telefoniczne.Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Praca Katowice
 • Specjalista SEO Katowice
 • Specjalista SEM Katowice
 • Specjalista ds. Sprzedaży Katowice
 • Specjalista ds. Zakupów Katowice
 • Specjalista ds. marketingu Katowice
 • Specjalista ds. ofertowania Katowice
 • Specjalista ds. Zarządzania Katowice
 • Specjalista ds. Eksportu Katowice
 • Specjalista ds. transportu Katowice
 • Specjalista ds. HR Katowice
 • Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


  179 199
  23 895