.
Specjalista
 • Zielona Góra
Specjalista
Zielona Góra, Zielona Góra, lubuskie, Polska
Służba Cywilna
2. 3. 2023
Informacje o stanowisku

Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów-kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw budów, przebudów i remontów dróg

w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej w Oddziale w Zielonej Górze

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Praca w terenie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych 

 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy w zakresie nadzorowania zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg realizowanych z programów rządowych
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: ustalenia zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych remontów dróg, opiniowania dokumentacji technicznych i przetargowych dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg, przygotowywania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych, dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań
 • Wykonuje prawa i obowiązki Zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktów oraz egzekwuje od Wykonawców robót zobowiązania wynikające z zawartych umów dla zadań realizowanych z programów rządowych
 • Weryfikuje i opiniuje dokumenty kontraktowe mające wpływ na termin i wartość realizowanych zadań z programów rządowych
 • Prowadzi monitoring realizowanych zadań z programów rządowych
 • Monitoruje zalecenia pokontrolne instytucji zewnętrznych oraz Centrali, prowadzi archiwizację dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zrealizowanych zadań z programów rządowych
 • Współpracuje z innymi Wydziałami oraz Rejonami w zakresie prowadzonych spraw z zakresu remontów, przebudów, budów oraz analizuje i udziela odpowiedzi na skargi, zażalenia i wnioski obywateli i instytucji w zakresie działania komórki organizacyjnej dla zadań realizowanych z programów rządowych
 • Monitoruje i analizuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach realizowanych z programów rządowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg
 • Znajomość ustaw o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Obsługa komputera - pakiet MS Office
 • Prawo jazdy Kat. B
 • Znajomość rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
 • Znajomość przepisów Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane
 • Znajomość sieci drogowej województwa lubuskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w specjalności drogowej lub drogowo - mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej
 • Uprawnienia budowlane drogowe lub wykonawcze

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane drogowe lub wykonawcze
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  GDDKiA Oddział w Zielonej Górze

  ul. Boh. Westerplatte 31

  65-950 Zielona Góra

  lub pocztą elektroniczną na adres

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami • Praca wykonywana w siedzibie Oddziału oraz na terenie działania Oddziału

=" c-btn c-btn--primary c-btn--large application-button js-application-btn application-button-internal js-application-url c-btn--red" rel="nofollow noopener" >Aplikuj

Polecamy inne podobne oferty pracy

Zielona Góra - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


155 118
25 766